در این بخش از آموزش افزونه یوزر پرو فیلد تنظیمات خبرنامه را بررسی می کنیم. اگر از سرویس های ایمیلی مانند Mailchimp و Aweber استفاده می کنید می توانید API آن را در فیلد های مخصوص به خود قرار دهید تا افزونه با سرویس ایمیل موردنظرتان همگام سازی شود.

تنظیمات MailChimp

تنظیمات mailchimp در تنظیمات خبرنامه  آموزش افزونه یوزر پرو – قسمت پنج – تب تنظیمات خبرنامه 1568643799 148

کد API مخصوص MailChimp

اگر از سرویس ایمیل MailChimp استفاده می کنید کد Api  مخصوص میل چیمپ را در این قسمت قرار دهید.

تنظیمات AWeber

مدیریت aweber در تنظیمات خبرنامه  آموزش افزونه یوزر پرو – قسمت پنج – تب تنظیمات خبرنامه 1568643799 528

کد مجوز Aweber

اگر از سرویس ایمیل Aweber استفاده می کنید کد Api  مخصوص Aweber را به این قسمت اضافه کنید.

شناسه لیست AWeber

اگر می خواهید لیست های ایمیل را به افزونه یوزر پرو اضافه کنید شناسه مخصوص لیست Aweber را در این فیلد اضافه کنید.

کمپین تنظیمات مانیتور

کمپین تنظیمات مانیتور در تنظیمات خبرنامه  آموزش افزونه یوزر پرو – قسمت پنج – تب تنظیمات خبرنامه 1568643799 879

کمپین کد مجوز مانیتور

برای همگام سازی افزونه یوزر پرو با کمپین های campaign monitor کد API مخصوص خودرا در این قسمت وارد کنید.

کمپین لیست نام مانیتور

اگر می خواهید لیست کمپین ها با افزونه یوزر پرو همگام سازی شود شناسه لیست را در این قسمت وارد کنید.

نتیجه گیری

در این بخش از آموزش افزونه یوزر پرو نحوه همگام سازی افزونه یوزر پرو با سرویس های ایمیل مانند Mail Chimp  و campaign monitor را بررسی کرده ایم. موفق باشید.

آموزش افزونه یوزر پرو – قسمت چهار – تب تاییده های ایمیلآموزش افزونه یوزر پرو – قسمت شش – تب محدودیت محتوا