دسته بندی محصولات

تخمين ضريب سيالات غيردارسي از اطلاعات تست Buildup چاه

بازار | بازارچه کالای ایرانی

تخمين ضريب سيالات غيردارسي از اطلاعات تست Buildup چاه

تخمين ضريب سيالات غيردارسي از اطلاعات تست Buildup چاهReviewed by شبکه دانش on Mar 16Rating:
تخمين ضريب سيالات غيردارسي از اطلاعات تست Buildup چاه

خلاصه:

در روش گسترش يافته براي محاسبه عكس العمل فشار براي چاه با ذخيره ثابت وضريب پوسته شدن غيردارسي عبوري تكميل شده است.

روشي كه از نمودارهاي توليدي براي Builup,drawdown استفاده شده است.Build up فشاري براي چاه با سيال عبوري غيردارسي وتكميل ارائه مقدار شيب عبوري ازچاه بشري در مقايسه با جريان دارسي با shin ثابت نشان مي دهد.

مخازني كه با ثابت ذخيره چاه مشابه سازي نشده اند. ضريب پوسته شدن ميتواند با توليد دوباره در شيب گسترش يابد بنابراين اگر آن در فشار Buil up حاضر باشد چاه كاهش ذخيره و يا كاهش ضريب پوسته شدن و يا هر دو را تجربه خواهد كرد.

با نمودارهاي جديد در شرايط نامناسب هر دوتركيبات پوسته شدن دارسي وغيردارسي ممكن است تخمين زده شود با يك تست Build up كه از توليد ثابت پيروي مي كند. اين روش جديد اغلب ممكن است شامل چندين مرتبه جريان دهي به سيال و زمان Build up باشد.

مقدمه:

تاييد آناليز توليد سيستم يكي از اولين ابزارهاي براي بهينه كردن توليد و پيش بيني اثرجاه است. آناليز اثر مخازن به وسيله IPR يا نمودار اثر جريان دهي سيال تاييد ميشود. براي درست ساختن IPR براي چاه هاي گاز بايد اجزا پوسته شدن در حالت Darcy وغير دارسي شناخته شوند.

پوسته شدن غيردارسي به صورت سنتي با عملكرد تست چندگانه تخمين زده مي شود. اثر ضريب پوسته اي به صورت تابعي از جريان ترسيم ميشود. به هر حال نتايج آن ممكن است خطايي در حدود 100% داشته باشد.

رفتار تست فشار گداز با حركت نامتناهي حلقوي باذخيره ثابت چاه وضريب پوسته اي شدن  چاه شناخته ميشودو از ديگر تغييرات ذخيره چاه را با ضريب پوسته اي شدن به صورت ثابت در نظر گرفته اند.

اين مقاله رفتار چاه با ذخيره ثابت و درصد وابستگي ضريب پوسته اي شدن Build up,Drawn down را امتحان مي كند.

تست هاي Build up با ضريب پوسته غيردارسي مقدار شيب بيشتري از ضريب پوسته غيردارسي در زمان بيرون رفتن ذخيره چاه دارند و آن در شكل 1 ديده مي شود.

اين نمودارهاي جديد سه راه معين براي صنايع هستند. 1 آنها اجازه ميدهند كه آناليز تست با جريان غيردارسي كه از نمودار log-log چاپ شده براي تغييرات فشار و فشار گرفته شده به رسميت شناخته شوند. 2 آنها تخمين مناسبي از ضريب پوسته اي شدن براي تركيبات دارسي وغيردارسي از يك تست Build up فراهم مي كنند اجازه ساخت نمودار IPR از كاركرد چاه به جاي انجام تصحيحات را فراهم مي كند. 3 آنها كمك به مي كند كه دليل افزايش Skin fafor شناخته شود.

نسبت توليد چاه ها با skin fuelors بالا بهترين كانديد براي تركيبات هستند. به هر حال برطرف شدن خطر پذيري نياز به مقداري work over دارد. آنها  اغلب كاهنده در تركيبات هستند. نسبت بالاي توليدبدست آمده از چاه ها يكي از بيشترين احتمالات ارائه شده براي skin غيردارسي  است. در شكل جديد نمودار ها كمك مي كنند به آگاه شدن به اين تصميم كه آيا چاه ديگر را مي توانيم تركيب كنيم.

پيش زمينه

 اين كه بيش از صد سال به عنوان قانون دارسي شناخته شده است براي شرح سرعت هاي بالاي جريان در داخل گاز اطراف محيط متخلخل كافي نيست. در سال 1901 forchheimer پيشنهاد افزايش زمان متناسب با توان دوم سرعت را براي افت فشار به وسيله قانون دارسي براي مطابقت بيشتر با مدل ها با رفتار تك فازي نسبت داد.

هر چند نسبت هاي غير خطي براي اثرات جريان با سرعت بالا منظور شده است. برابري Forchheimer به طور گسترده پذيرفته شود. برابري Forchheimer افت فشار را به دليل جريان غيردارسي بين مخازن شرح داد.

يك راه دسترسي ساده به جريان مدل غيردارسي بررسي رفتار افت فشار به دليل قانون غيردارسي وابسته به shin faelor است.

متمركز شده در عمق شنها يا عبور اين راه معتبر است براي مثال در يك چاه كه با casny تكميل شده است. جائي كه سيال با سرعت بالا به طرف مشبك ها همگرا مي شوند.

يا چاهي كه بوسيله grovel puek تكميل شده است و عبوري از ميان شنها به داخل راهروهاي مشبك (مسير) براي چاه با casry تكميل شده سيال از ميان شبكه ممكن است به 50 مرتبه بيشينه از حالت open hole برسد.

تساوي s=s+Dy نمي تواند براي چاه هاي شكافدار هيدروليكي با جريان غيردارسي در ميان شكافها بكار برده شود و پديده اي است كه براي مطالعه عنوان مي شود. در مقابل حالت فشار حلقوي جريان غيردارسي در داخل شكافها ممكن است به صدها راه كناري از چاه منجر شود. زيرا كار حاضر تساوي s=s+Dy را مي پذيرد. روش منظور شده در چاه شكافدار با جريان دارسي بكار برده نمي شود. اگر تست تكميل موجود نباشد.Ramey پيشنهاد كرد كه ضريب جريان غيردارسي D ميتواند از فرمول زير تخمين زده بشود.

بوسيله تست تركيبي تساوي Forchheimer از شعاع زه كشي rd به داخل چاه rw بدست آورده مي شود. Romy ملاحظه كرد كه اين نتايج ممكن است تا 100% خطا داشته باشد و اساس مقايسه با مقادير تخمين زده شده از تساوي 3 وتستهاي تكميلي است.

Stewart and suleh and jones رابطه اي شبيه فرمول 3. براي حالاتي از چاه كه تا اندازه اي سوراخ شده و پر مزيت شده (مشبك شده ) فراهم كردند.

نويسندگان متعدد حالات تنيه غيردارسي را در نظر گرفته بودند. نتايج kang and kim and warren مخصوص كارهاي هدايت جريان است. Warren چندين مثال كاربردي براي تست هاي فشار گداز مدل شده مشابه سازي كرد. در يك مثال او مرتبط يك جريان تركيبي و Build up در يك چاه با مدل عددي با ذخيره چاه و سيال غيردارسي او مشاهده كرد كه منشا فشار در خلال Build up با تاثيرات غيردارسي مقداري شيب در ذخيره چاه كه آن براي skin مكانيكي سخت بكار مي رود. هر چند كه skin fuelor غيردارسي از آناليز زمان پيشي گرفتن جريان Build up بدست آمده بود تظاهر مي شود كه منشا فشار در ضمن Builup مرتبط مي شود به اطلاعاتي كه بيشتر ترجيح داده مي شود. در يك مورد تنظيم نشود.

در ماخذ مشاهدات waren شيب بدست آمده در خلال عبور جريان به بيرون ذخيره در تست Build upبه مانند تشخيص براي حضور skin غيردارسي است.

Kang & kim يك مدل شبه آناليز براي استناد عكس العمل فشار براي چاه با ذخيره چاه و skin غيردارسي فراهم كردند. آنها نتايج مدل رابراي آناليز چندين تست ساختگي Build up با ذخيره خوب و skin غيردارسي با يك ماشين اتوماتيك بكار مي بردند و آنها معني كردند كه به تلاشان ميتوانست هر مدل مخازني براي حل اندازه عكس العمل فشار بكار بگيرد.

Hegeman &Fair  نمودارهايي براي چاه ها با skin fuelor ثابت وذخيره متغير رواج دارند اين مدل ممكن است كه فشار عكس العملي مشابه براي جريان كار كه تحليل چاه ها با متغير skin fodur وثابت مقدار مخزن است توليد كنند.هر چند كه عكس العمل فشار يا مشابه هستند آن مهم است كه در حالت تشخيص داده شوند.

اگر تست Build up در چاه با تغييرات foefor skin و ثابت مخزن ارائه شده است تفسير مي شود با skin  ثابت وتغييرات مدل مخزن كه skin نهايي درصد توليد احتياطي براي Build up تصحيح مي شود.

به هر حال نمودار IPR با Skin feat ثابت تفسير مي شود كه براي هر درصدي تصحيح ميش ود.بنابراين كاربرد تصحيح تغييرات skin و در نظر گرفتن اندازه مخزن به صورت ثابت مدل اطلاعاتي به سبب داشتن skin  بيشتر خواهد دادو اجازه آگاهي بيشتر براي اهداف work over را به ما مي دهد.

روش پيشنهادي

با وجود در نظر گرفتن مطالعه با رفتار غيردارسي براي سالها دريافت شده است كه براي مطالعه سيستماتيك جريان حلقوي با ذخيره مخزن وskin غيردارسي مطلبي وجود ندارد. اين مقاله نتيجه اي از نمودار تمام لگاريتمي فشار و نمودارهاي با منشا فشاري بدست آمده است. اهميت نمودارهاي تمام log و مشتق شدن از فشار براي تشخيص رژيم جريان  به مانند مطالعاتي براي تست هاي چاه با ذخيره ثابت و جريان غيردارسي انجام ميشود.

منظور روش در ضميمه آمده است و در نظر kary , kim پيچيدگي مشابهي وجود دارد كه بكاربرده مي شود. زماني كه آنها براي حل مساله براي فشار چاه داخل مرحله شدند هدفشان حل مساله مربوط به نسبت سيال عبوري از داخل شنها وجود بوده است در مجموع روش نوشته شده به وضوح در كمترين اندازه و به طور ساده نمودار ها را تشريح كرده است.

براي راحتي مدل زمان كمي براي سيالات تراكم پذير تعريف مي شود. Spivey ,Holdith ,lee نشان ميدهند كه در شبه فشار و تغيير شكل غيرواقعي، جريان خطي را در گاز ذخيره در دو حالت build up ,draw down را فراهم مي كنند.

اين اجازه مي دهد كه حل مساله براي گازهاي واقعي بكار برده شود(مانند حالت با skin ثابت)

بعضي از مولفين نتيجه گرفته اند كه نسبت شبه فشار بر زمان تغيير شكل تقريبا برابر نسبت فشار بر شبه زمان تغيير شكل است كه بايد براي اطلاعات


]]>

درباره نویسنده