دسته بندی محصولات

تعبیر خواب دارو و دوا از بزرگان تعبیر خواب

تعبیر خواب دارو و دوا از بزرگان تعبیر خواب

تعبیر خواب دارو و دوا از بزرگان تعبیر خواب

بازارچه کالای ایرانی:

تعبیر خواب دارو

اگر در خواب از دارو استفاده میکردید یا در حال خرید دارو بودید تعبیرش چیست و…انواع تعبیر خواب از بزرگان را در مجله تالاب بخوانید…

 

تعبیر خواب دارو به روایت ابراهیم کرمانی

اگر دارو موافق نبود، دلیل که صلاح دین وی زایل شود. اگر دارو جهت شفا نوشید، دلیل که بـه قدر موافقت دارو صلاح دنیا طلبد. اگر بیند جهت مردم دارو تهیه می کرد، دلیل که با مردم نیکوئی کند. اگر بیند داروی خشک می ستد، دلیل که از غم و اندوه باز رهد.

 

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند چون دارو خورد وی را زیان و مضرت رسید، تعبیرش همین اسـت. اگر بیند که دارو خورد که عقل و هوش از او زایل شود. دلیل که از غم و اندوه فرج یابد.

تعبیر خواب دارو و دوا از بزرگان تعبیر خواب

تعبیر خواب دارو به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دارو در خواب چاره اسـت و دارو خوردن چاره جویی. اگر دیدید دارو بـه دیگری می دهید خواب شـما می گوید عقده و تنفر و نفرت خودرا خالی می کنید. دادن دارو بـه دیگران گویای شخم و نفرتی اسـت کـه از ان شخص داریم یا از دست او عصبی هستید.

 

معبران نوشته اند اگر دیدید دارو می خورید و دارو بـه حال شـما مفید اسـت کاری موافق دین انجام می دهید و اگر اثر مفید نداشت کاری خلاف دین می کنید.

 

تعبیر خواب دارو به روایت امام جعفر صادق

هر داروئی که زرد باشد، دلیل بر بیماری و رنج کند و هر دارو که بـه خوردن آسان اسـت، دلیل بر شفا و آسان کند و ان چه بـه خوردن بد اسـت، دلیل بر بیماری کند. اگر بیند دارو خورد و بر وی اثر کرد، دلیل اسـت که دین وی بـه صلاح آید. اگر بـه خلاف این نیز بیند بد باشد.

زن چینی عجیب با ۱۷ ماه بارداری در چین !+ تصاویر
خواندن

 

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

اگر بیند بیماری دارو بخورد و او موافق بود، دلیل که صلاح دین.

 

درباره نویسنده

از سال 1384 در زمینه‌ی طراحی سایت و خصوصا سیستم مدیریت محتوای وردپرس و جوملا فعالیت می‌کنیم.
امید است بتوانیم در بازارچه آنلاین کالای ایرانی خدمات ارزنده و برازنده شعور شما عزیز فرهیخته برایتان فراهم نماییم.