دسته بندی محصولات

فروشگاه

بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (ABC) در صنعت تراکتورسازی ایران ۱۶۸ ص

1 نقد و بررسی

بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (ABC) در صنعت تراکتورسازی ایران ۱۶۸ ص

قیمت : ۱۶,۸۰۰ تومان

توضیحات

فهرست مطالب

عنوان صفحه

تشکر و قدردانی
چکیده
پیشگفتار
فصل اول:‌کلیات تحقیق
۱ـ۱ـ مقدمه ۱
۲ـ۱ـ موضوع تحقیق ۲
۳ـ۱ـ تشریح و بیان موضوع ۳
۴ـ۱ـ اهمیت موضوع تحقیق ۴
۵ـ۱ـ هدف و علت انتخاب موضوع ۵
۶ـ۱ـ فرضیه های تحقیق ۶
۷ـ۱ـ قلمرو تحقیق ۷
۸ـ۱ـ جامعه ی آماری ۷
۹ـ۱ـ خلاصه ی فصل ۸
۱۰ـ۱ـ تعاریف واژه ها و اصطلاحات ۸
فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری تحقیق
۱ـ۲ـ گفتار اول: مفاهیم حسابداری و حسابداری سنتی
۱ـ۱ـ۲ـ مقدمه ۱۰
۲ـ۱ـ۲ـ تاریخچه ی حسابداری ۱۱
۳ـ۱ـ۲ـ حسابداری از دیدگاه های گوناگون ۱۲
۴ـ۱ـ۲ـ حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی ۱۳
۵ـ۱ـ۲ـ تعریف حسابداری بهای تمام شده ۱۵
۶ـ۱ـ۲ـ عوامل موثر بر سیستم حسابداری بهای تمام شده ۲۱
۷ـ۱ـ۲ـ دلایل استفاده از سربار جذب شده به جای سربار واقعی ۲۳
۸ـ۱ـ۲ـ تخصیص هزینه های دوایر خدمات پشتیبانی ۲۷
۲ـ۲ـ گفتار دوم : سیستمهای هزینه یابی نوین ( ابزارهای نوین در مدیریت هزینه )
۱ـ۲ـ۲ـ مقدمه ۳۵
۲ـ۲ـ۲ـ حسابداری مدیریت ۳۵
۳ـ۲ـ۲ـ هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) ۳۹
۲ـ۳ـ۲ـ۲ـ تاریخچه ی هزینه یابی بر مبنای فعالیت ۴۰
۱ـ۲ـ۳ـ۲ـ۲ـ نخستین نسل سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ۴۱
۲ـ۲ـ۳ـ۲ـ۲ـ دومین نسل سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ۴۵
۳ـ۲ـ۳ـ۲ـ۲ـ سومین نسل سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ۴۶
۴ـ۲ـ۳ـ۲ـ۲ـ چهارمین نسل سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ۴۹
۳ـ۳ـ۲ـ۲ـ هزینه یابی بر مبنای فعالیت برای کمک به تصمیمات مدیریت ۵۰
۴ـ۳ـ۲ـ۲ـ تمرکز برای فعالیت ۵۱
۵ـ۳ـ۲ـ۲ـ بازتاب صحت در استعمال منابع ۵۱
۶ـ۳ـ۲ـ۲ـ گرایش هزینه تحت روش (ABC) ۵۲
۷ـ۳ـ۲ـ۲ـ سطوح فعالیت در سیستم (ABC) ۵۲
۸ـ۳ـ۲ـ۲ـ ردیابی هزینه در سیستم (ABC) ۵۶
۹ـ۳ـ۲ـ۲ـ طراحی سیستم هزینه یابی بر مبای فعالیت ۵۸
۱۰ـ۳ـ۲ـ۲ـ مزایا و محدودیتهای هزینه یابی بر مبنای فعالیت ۶۴
۱۱ـ۳ـ۲ـ۲ـ مقایسه ی سیستم سنتی با سیستم (ABC) ۶۵
۳ـ۲ـ گفتار سوم: ویژگیهای صنعت تراکتور سازی ایران
۱ـ۳ـ۲ـ تاریخچه مختصر شرکت تراکتور سازی ایران ۶۷
۲ـ۳ـ۲ـ هزینه یابی بر مبنای فعالیت در صنعت تراکتور سازی ایران ۶۸
۳ـ۳ـ۲ـ کاربرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت ۶۹
۴ـ۲ـ گفتار چهارم: تحقیقات انجام شده در زمینه سیستم حسابداری هزینه یابی برمبنای فعالیت
۱ـ۴ـ۲ـ پیشینه تحقیق ۷۳
۵ـ۲ـ تعاریف واژه ها و اصطلاحات ۷۵

فصل سوم: متدولوژی تحقیق
۱ـ۳ـ روش تحقیق ۷۶
۲ـ۳ـ اهداف تحقیق ۷۶
۳ـ۳ـ فرضیات تحقیق ۷۷
۴ـ۳ـ جامعه ی آماری ۷۸
۵ـ۳ـ ابزار اندازه گیری و روشهای جمع آوری اطلاعات ۷۹
۶ـ۳ـ اعتبار و روائی ابزار اندازه گیری ۸۰
۷ـ۳ـ روش آماری ۸۱

فصل چهارم: آزمون فرضیات و تجزیه و تحلیل داده ها
۱ـ۴ـ مقدمه: ۸۳
۲ـ۴ـ ارائه جدول و تلخیص اطلاعات ۸۴
۳ـ۴ـ تجزیه و تحلیل فرضیات و سئوالات پرسشنامه ۸۶

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق
۱ـ۵ـ نتیجه گیری ۱۲۸
۲ـ ۵ـ پیشنهادات پژوهش ۱۲۹
۳ـ ۵ـ پیشنهاد برای تحقیقات آتی ۱۳۰
۴ـ۵ـ محدودیتهای تحقیق ۱۳۰

فصل ششم: جداول و پیوستها
۱ـ۶ـ اطلاعات پرسشنامه
۲ـ۶ـ جداول و نمودار مقایسه ای شرکتهای تراکتور سازی
۳ـ۶ـ جدول آزمون آلفای کرونباخ

منابع و مآخذ

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول ۱ـ۴ـ ارائه سئوالات به تفکیک فرضیه ۸۴
جدول ۲ـ۴ـ ارائه سئوالات به تفکیک فرضیه ۸۵
جدول ۳ـ۴ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (۱) ۸۸
جدول ۴ـ۴ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (۲) ۸۹
جدول ۵ـ۴ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (۳) ۹۰
جدول ۶ـ۴ـ جدول ترکیبی مربوط به فرضیه شماره (۱) ۹۱
جدول ۷ـ۴ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (۴) ۹۳
جدول ۸ـ۴ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (۵) ۹۴
جدول ۹ـ۴ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (۶) ۹۵
جدول ۱۰ـ۴ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (۷) ۹۶
جدول ۱۱ـ۴ـ جدول ترکیبی مربوط به فرضیه شماره (۲) ۹۷
جدول ۱۲ـ۴ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (۸) ۹۹
جدول ۱۳ـ۴ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (۹) ۱۰۰
جدول ۱۴ـ۴ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (۱۰) ۱۰۱
جدول ۱۵ـ۴ـ جدول ترکیبی مربوط به فرضیه شماره (۳) ۱۰۲
جدول ۱۶ـ۴ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (۱۱) ۱۰۴
جدول ۱۷ـ۴ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (۱۲) ۱۰۵
جدول ۱۸ـ۴ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (۱۳) ۱۰۶
جدول ۱۹ـ۴ـ جدول ترکیبی مربوط به فرضیه شماره (۴) ۱۰۷
جدول ۲۰ـ۴ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (۱۴) ۱۰۹
جدول ۲۱ـ۴ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (۱۵) ۱۱۰
جدول ۲۲ـ۴ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (۱۶) ۱۱۱
جدول ۲۳ـ۴ـ جدول ترکیبی مربوط به فرضیه شماره (۵) ۱۱۲
جدول ۲۴ـ۴ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (۱۷) ۱۱۴
جدول ۲۵ـ۴ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (۱۸) ۱۱۵
جدول ۲۶ـ۴ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (۱۹) ۱۱۶
جدول ۲۷ـ۴ـ جدول ترکیبی مربوط به فرضیه شماره (۶) ۱۱۷
جدول ۲۸ـ۴ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (۲۳) ۱۱۹
جدول ۲۹ـ۴ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (۲۴) ۱۲۰
جدول ۳۰ـ۴ـ جدول ترکیبی مربوط به فرضیه شماره (۷) ۱۲۱
جدول ۳۱ـ۴ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (۲۰) ۱۲۳
جدول ۳۲ـ۴ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (۲۱) ۱۲۴
جدول ۳۳ـ۴ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (۲۲) ۱۲۵
جدول ۳۴ـ۴ـ جدول ترکیبی مربوط به فرضیه شماره (۸) ۱۲۶

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار ۱ـ۴ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (۱) ۸۸
نمودار ۲ـ۴ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (۲) ۸۹
نمودار ۳ـ۴ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (۳) ۹۰
نمودار ۴ـ۴ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (۴) ۹۳
نمودار ۵ـ۴ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (۵) ۹۴
نمودار ۶ـ۴ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (۶) ۹۵
نمودار ۷ـ۴ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (۷) ۹۶
نمودار ۸ـ۴ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (۸) ۹۹
نمودار ۹ـ۴ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (۹) ۱۰۰
نمودار ۱۰ـ۴ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (۱۰) ۱۰۱
نمودار ۱۱ـ۴ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (۱۱) ۱۰۴
نمودار ۱۲ـ۴ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (۱۲) ۱۰۵
نمودار ۱۳ـ۴ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (۱۳) ۱۰۷
نمودار ۱۴ـ۴ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (۱۴) ۱۰۹
نمودار ۱۵ـ۴ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (۱۵) ۱۱۰
نمودار ۱۶ـ۴ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (۱۶) ۱۱۱
نمودار ۱۷ـ۴ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (۱۷) ۱۱۴
نمودار ۱۸ـ۴ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (۱۸) ۱۱۵
نمودار ۱۹ـ۴ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (۱۹) ۱۱۶
نمودار ۲۰ـ۴ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (۲۰) ۱۱۹
نمودار ۲۱ـ۴ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (۲۱) ۱۲۰
نمودار ۲۲ـ۴ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (۲۲) ۱۲۳
نمودار ۲۳ـ۴ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (۲۳) ۱۲۴
نمودار ۲۴ـ۴ـ توزیع درصد و فراوانی سئوال (۲۴) ۱۲۵

توضیحات تکمیلی

رنگ
گارانتی

12 ماه گارنتی سام سرویس, 18 ماه گارانتی ماکروتل

سایز
  • M
  • S
  • XL
تعداد سيم کارت :

دو سيم کارت

وزن :

100 گرم

ساختار بدنه :

پلاستیک

تراشه :

Mediatek MT6260A Chipset

صفحه نمايش رنگي :

دارد

تراکم پيکسلي :

143 پيکسل بر هر اينچ

ساير قابليت‌هاي دوربين :

قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکس‌ها و فیلم‌ها (Geo-Tagging)

دوربين سلفي :

دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل

ساير قابليت‌ها :

قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging)

1 نقد وبررسی برای بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (ABC) در صنعت تراکتورسازی ایران ۱۶۸ ص

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (ABC) در صنعت تراکتورسازی ایران ۱۶۸ ص”

اطلاعات فروشنده

دانلود رایگان محصولات مجازی و دانلودی با خرید اشتراک