دسته بندی محصولات

فروشگاه

بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی‌سبک (داخلی – خارجی) ۲۰۲ ص

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : N/A

بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی‌سبک (داخلی – خارجی) ۲۰۲ ص

قیمت : ۲۰,۲۰۰ تومان

توضیحات

فهرست مطالب

فصل اول طرح تحقیق ۱
بیان موضوع یا تعریف مسأله: ۲
ضرورت انجام تحقیق: ۴
پیشینه تحقیق: ۵
فرضیات ۶
تعریف عملیات متغیرها: ۷
نوع تحقیق و دلایل آن: ۷
ابزار گردآوری داده ها: ۸
جامعه آماری: ۸
مراحل انجام تحقیق: ۸
تعریف مفاهیم: ۸
محدودیت ها ۱۲
فصل دوم ادبیات تحقیق ۱۳
تاریخچه استفاده از پوست، چرم و چرمسازی: ۱۴
تکنولوژی (فن آوری) در صنعت چرم ۲۱
مراحل ساخت چرم ۲۸
عوامل مؤثر بر کیفیت پوست و چرم ۳۰
الف- پوست: ۳۰
ب- چرم: ۳۳
انواع چرم و موارد استفاده از آن: ۳۵
انواع محصولات چرمی: ۳۷
بخش دوم مباحثی در باب صادرات و ابعاد مدیریتی آن ۳۹
تجارت بین الملل و کشورهای روبه توسعه ۴۰
جایگاه صادرات غیر نفتی در اقتصاد کشور ۴۲
آثار جانبی افزایش ظرفیت های تولیدی ۴۲
نقش صادرات غیر نفتی در ایجاد اشتغال ۴۳
تعریف استراتژی ۴۵
نقش و جایگاه صادرات غیر نفتی در استراتژی های توسعه اقتصادی ۴۵
الف- استراتژی جایگزینی واردات ۴۵
ب- استراتژی توسعه صادرات: ۴۷
انواع استراتژی های رقابتی عام ۴۸
رهبری در هزینه ۵۰
تمایز محصول ۵۱
تمرکز (محدودنگری) ۵۳
میانه روی ۵۵
تعریف بازاریابی: ۵۷
استراتژی های عمده تقسیم بندی بازار ۵۸
۱- استراتژی بازاریابی یکسان ۵۹
۲- استراتژی بازاریابی تفکیکی ۵۹
۳- استراتژی بازاریابی تمرکزی ۶۰
ارزشیابی و انتخاب استراتژی تقسیم بندی بازار ۶۱
تقسیم بندی بازار های بین المللی ۶۳
استراتژی توسعه آمیخته بازاریابی ۶۵
آمیخته محصول ۶۶
اهمیت قیمت در آمیخته بازاریابی ۶۸
آمیخته تشویق و ترفیع ۷۰
اجزای تشویق و ترفیع ۷۱
توزیع فیزیکی در آمیخته بازاریابی ۷۲
تصمیمات عمده در بازاریابی بین المللی ۷۳
۱- ارزیابی اوضاع و احوال و محیط بازاریابی بین الملل ۷۴
۲- تصمیم به فعالیت در سطح بین‌الملل (Deciding wether to go abroad) ۸۳
۳- تصمیم در مورد انتخاب بازارها در سطح بین‌الملل (Deciding Which market to enter) ۸۵
۴- تصمیم در مورد چگونگی وارد شدن به بازار بین‌المللی (Diciding how to enter the market) ۸۷
۵- تصمیم در مورد برنامه های بازاریابی بین‌الملل (Deciding on the markting program) ۹۶
۶- تصمیم در مورد نوع سازمان بازاریابی بین‌الملل (Diciding on the marketing organizition) ۱۰۳
فصل سوم – روش تحقیق ۱۰۷
مقدمه ۱۰۸
روش تحقیق ۱۰۸
روش جمع آوری اطلاعات ۱۰۸
منابع اطلاعات ثانویه ۱۰۹
منابع اطلاعات اولیه ۱۱۰
روش اجرای پرسشنامه ۱۱۰
جامعه آماری: ۱۱۱
نمونه آماری ۱۱۱
تهیه و تنظیم پرسشنامه ۱۱۳
نحوه توزیع سوالات پرسشنامه ۱۱۴
روشهای آماری مورد استفاده ۱۱۶
فصل چهارم – جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها ۱۱۹
مقدمه ۱۲۰
اطلاعات مربوط به ویژگیهای مدیران مراکز نمونه گیری شده ۱۲۰
آماره آزمون ۱۲۵
سوالات مربوطه: ۱۲۷
بررسی فرضیه ۲: ۱۲۹
آماره آزمون: ۱۲۹
آزمون فرضیه ۲: ۱۲۹
جداول آزمون فرض گروه نمونه مراکز صنعتی ۱۲۹
بررسی فرضیه ۳: ۱۳۸
آماره آزمون ۱۳۸
جداول آزمون فرض گروه نمونه مراکز صنعتی ۱۳۹
سوالات مربوطه: ۱۴۱
بررسی فرضیه ۴: ۱۴۵
آزمون فرضیه ۴: ۱۴۶
آزمون فرضیه ۴: ۱۴۷
سوالات مربوطه: ۱۴۸
بررسی فرضیه ۵: ۱۵۱
آزمون فرضیه ۵: ۱۵۱
تذکر: ۱۵۳
سوالات مربوطه: ۱۵۴
بررسی فرضیه ۶: ۱۵۶
آماره آزمون: ۱۵۶
آزمون فرضیه ۶: ۱۵۶
سوالات مربوطه: ۱۵۸
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۶۱
نتیجه گیری ۱۶۲
نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه ۱: ۱۶۲
نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه ۲: ۱۶۳
نتایج بدست امه در ارتباط با فرضیه ۳: ۱۶۵
نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه ۴: ۱۶۷
نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه ۵: ۱۶۹
پیشنهادات ۱۷۱
پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۱: ۱۷۱
پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۲: ۱۷۳
پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۳: ۱۷۷
پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۴: ۱۷۸
پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۵: ۱۸۰
پیشنهادات در ارتباطات با فرضیه ۶: ۱۸۲
سایر پیشنهادات ۱۸۴
سایر پیشنهادات ۱۸۵
توصیه به سایر دانشجویان محققین ۱۸۸
منابع: ۱۹۰

بیان موضوع یا تعریف مسأله:
کشور ایران به دلیل داشتن انواع پوست بز و گوسفند از تولید کنندگان عمده پوست و چرم سبک محسوب می‌شود و به علت آب و هوای نیمه خشک پوست گوسفند و بز ایران از مرغوبیت بالایی برخوردار است ولی متأسفانه دامداران کشور به دلیل کم ارزش قلمداد نمودن پوست و پشم و اینکه نوع تغذیه در ایران بیشتر به گوشت گوسفند اختصاص دارد و همچنین به علت نداشتن آگاهی و انگیزه لازم جهت حفظ و حراست از این ثروت ملی، توجه لازم را مبذول نمی‌دارند و از سالیان گذشته انواع پوست، سالامبور و محصولات نیمه ساخته چرمی‌از کشور ما با دیدگاه سنتی صادر گردیده است که عمده صادرات ایران بر حسب آمار موجود مختص به صدور سالامبور و کراست بوده است و این در حالی است که می‌توان ارزش افزوده زیادی را از طریق تولید محصولات ساخته شده چرمی‌به وجود آورده و به تبع آن درآمد ارزی بالایی را تحصیل نمود. بویژه اینکه محصولات چرمی‌از تنوع بالایی برخوردار بوده به نحوی که تنوع این محصولات بالغ بر ۶۰ نوع می‌گردد و هر ساله در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی نمایشگاههای محصولات چرمی‌به نمایش گذاشته می‌شود که متأسفانه نقش کشور ما علی رغم امکانات بالقوه و بالفعل در این نمایشگاهها بسیار کم رنگ می‌باشد، برای مثال در سال ۱۳۷۶ در نمایشگاههای جهانی چرم و البسه چرمی‌در پاریس و بولونیا ایتالیا و بارسلون اسپانیا و دوسلدورف آلمان در کنار کشورهای پیشرفته جهان، کشورهای ترکیه، هندوستان، پاکستان، بنگلادش، اتیوپی و بورکینافاسو دارای چندین غرفه بودند ولی هیچ اثری از محصولات و صنعتگران ایران و پرچم مقدس جمهوری اسلامی‌ایران نبود.
قطعاً وجود چنین نقیصه ای برایند عوامل متعددی است که شناخت آنها و بویژه حرکت در جهت رفع موانع، این امکان را فراهم خواهد ساخت تا به گونه ای شایسته استعداد و ظرفیت های خود را در صحنه بین الملل عرضه نماییم.
پژوهشگر در این تحقیق، به دنبال تبیین و تحلیل متغیرها و عواملی است که صادرات محصولات کشور را چه به صورت مثبت و چه منفی، تحت تأثیر قرار می‌دهند و از این طریق ضمن بیان این عوامل، راه کارهای مناسب جهت بهبود و ارتقاء صادرات محصولات چرمی‌را پیشنهاد خواهد کرد. در واقع مسأله اصلی تحقیق این است که موانع موجود بر سر راه صادرات محصولات چرمی‌سبک شناسایی شده و گامهایی را که در جهت رفع این موانع می‌توان برداشت تعیین کرد.
هدف از مطالعه موضوع:
۱- دستیابی به تصویر وضعیت موجود به ویژه ترسیم مسائل و مشکلات تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات چرمی‌سبک.
۲- کمک به سیاست گذاران در امر صادرات و فروش محصولات چرمی‌و توجه بیشتر به ارزش افزوده ای که از این طریق بدست خواهد آمد.
۳- فراهم آوردن مبنایی برای مراجعه استفاده کنندگان در زمینه صادرات و فروش محصولات چرمی‌به دلیل اطلاعات جمع آوری شده در این خصوص.
۴- جلب توجه دست اندرکاران تولید و صادرات محصولات چرمی‌سبک به ضرورت تحول در بینش و شیوه های انجام کار.
ضرورت انجام تحقیق:
متأسفانه پوست به عنوان یک ماده اولیه ارزشمند مورد بی لطفی قرار گرفته است و قرنها توسط افراد خواص با دیدگاه سنتی و صرفاً برای منافع کوتاه مدت و بدون توجه به ارزش افزوده زیادی که می‌تواند ایجاد نماید صادر گردیده است و به تبع آن صنعت چرم ایران نیز علیرغم امکانات بالقوه و بالفعل نتوانسته است جایگاه خود را تثبیت نماید.
ایران با پرورش ۴۸ میلیون رأس گوسفند (۸۴/۳% گوسفند جهان) و ۱۶ میلیون رأس بز (۳% بز جهان) سهم کمی‌از صادرات را عهده دار می‌باشد . کشتار سالانه انواع دام سبک و سنگین در کشور ایران ۳۰ میلیون رأس می‌باشد که بعبارتی روزانه ۸۲۰۰۰ رأس را شامل می‌شود که ۷۰۰۰۰ رأس آن سبک می‌باشد و با احتساب روزهای کار در سال، معدل روزانه ۹۲۰۰۰ جلد پوست سبک می‌باشد . همانطور که گفته شد عمده صادرات ایران بصورت سالامبور و چرم نیمه تکمیل شده می‌باشد و اکثراً مرغوبترین پوستها به خارج صادر می‌گردد. و تولید کننده چرم و البسه چرمی‌داخلی مجبور است از پوست و چرم با کیفیت پایین تر استفاده نماید.
صادرات سالانه ۱۹-۲۰ میلیون جلد سالامبور، حدود یکصد میلیون دلار ارزآوری را در بر خواهد داشت و اگر تبدیل به لباس و محصولات چرمی‌شود تا یک میلیاد و چهارصد میلیون دلار ارزآوری دارد. تحقق چنین دستاوردی جز با اعمال مدیریت صحیح و استفاده از تکنولوژی پیشرفته و در فضای تولید مناسب ممکن نمی‌باشد در حالیکه در صورت تغییر بینش و فعالیت علمی‌می‌توان محصولات متنوع و قابل رقابت در بازارهای جهانی تولید نمود و از طریق توسعه این صنعت علاوه بر ارزآوری فراوان، برای تعداد زیادی از افراد جامعه اشتغال نیز ایجاد نمود که این گام با سیاست های نظام جمهوری اسلامی‌در جهت توسعه صادرات غیر نفتی و اولویت ایجاد اشتغال در جامعه جوان کشور ایران هم راستا بوده و ضرورت پرداختن به آن از اولویت های اقتصادی-بازرگانی کشور قلمداد می‌گردد .

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی‌سبک (داخلی – خارجی) ۲۰۲ ص”

اطلاعات فروشنده

دانلود رایگان محصولات مجازی و دانلودی با خرید اشتراک