دسته بندی محصولات

مقدمه‌ای بر سیستمهای SCADA 123 ص

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : N/A

مقدمه‌ای بر سیستمهای SCADA 123 ص

قیمت : ۱۲,۳۰۰ تومان

توضیحات

عنوان صفحه

چکیده

فصل اول تاریخچه SCADA
۱-۱ مقدمه ۱
۱-۲ مراحل رشد سیستم SCADA ۲

فصل دوم SCADA چیست؟
۲-۱ مقدمه ۸
۲-۲ تعریف SCADA ۸
۲-۳ فرایندهای قابل اجرا ۹
۲-۴ عناصر سیستم SCADA ۱۰
۲-۵ آنچه که در SCADA مقدور نیست ۱۴
۲-۵-۱ سیستمهای حفاظتی ۱۴
۲-۵-۲ نیازهای روزانه ۱۹

فصل سوم اجزای اصلی SCADA
۳-۱ مقدمه ۲۲
۳-۲ واحد ترمینالی راه دور ۲۲
۳-۲-۱ واسطه ارتباطی ۲۳
۳-۲-۲ جزئیات پروتکل ۲۵
۳-۲-۳ کنترل مجزا ۲۷
۳-۲-۴ کنترل آنالوگ ۲۹
۳-۲-۵ کنترل پالسی ۳۱
۳-۲-۶ کنترل سریال ۳۱
۳-۲-۷ سیگنالهای مجزای مانیتوری ۳۱
۳-۲-۸ سیگنالهای آنالوگ مانیتوری ۳۳
۳-۲-۹ سیگنالهای شمارشی پالس مانیتوری ۳۳
۳-۲-۱۰ سیگنالهای سریال مانیتوری ۳۴
۳-۳ واحد پایانه مرکزی (Master Terminal Unit) ۳۵
۳-۳-۱ واسطه مخابراتی ۳۵
۳-۳-۲ تصویری از فرایند مربوطه ۳۶
۳-۳-۳ بعضی عملکردهای ساده ۴۲
۳-۳-۴ ذخیره اطلاعات ۴۴

فصل چهارم ارتباطات
۴-۱ مقدمه ۴۶
۴-۲ مخابرات، SCADA را امکان پذیر می سازد ۴۶
۴-۳ تبدیل آنالوگ به دیجیتال ۴۷
۴-۴ انتقال سریال در فواصل طولانی ۵۱
۴-۵ اجزای سیستم مخابراتی ۵۱
۴-۶ پروتکل ۵۳
۴-۷ مودم ۵۵
۴-۸ سنکرون یا آسنکرون ۶۰
۴-۹ کابل تلفنی یا رادیو؟ ۶۰
۴-۱۰ ارتباط بین سیستم SCADA و اپرتور ۶۱
۴-۱۱ مفاهیم امنیتی ۶۲
۴-۱۲ اعلام خطر ۶۳
۴-۱۳ صفحات کنترلی ۶۷
۴-۱۴ صفخات نمایش وضعیت ۶۸
۴-۱۵ گرافیک و رسم نمودار ۶۹
۴-۱۶ گزارشات ۶۹
۴-۱۷ واسطه های موازی ۷۰

فصل پنجم سنسورها، محرکها و سیم بندی
۵-۱ مقدمه ۷۱
۵-۲ هزینه فراموش شده ۷۱
۵-۳ برخی فرضیات خاص ۷۷
۵-۴ استانداردسازی ۷۸
۵-۵ تعمیرات ۷۸

فصل ششم کاربردهای سیسم SCADA
۶-۱ مقدمه ۸۲
۶-۲ بررسی بدون وقفه بودن ۸۲
۶-۳ حسابرسی محصول ۸۴
۶-۴ اسکن کردن و مخابرات ۸۸
۶-۵ کنترل اتو ماتیک ۹۱
۶-۶ مدیریت مصرف و مدیریت انرژی با SCADA ۹۲
۶-۶-۱ مدیریت انرژی با SCADA ۹۳
۶-۶-۲ سیستمهای مدیریت بار و SCADA: (Load Management System LMS) ۹۵
۶-۶-۳ تلفیق سیستمهای مدیریت انرژی و مدیریت بار با SCADA: ۹۶

فصل هفتم تحولات آتی سیسم SCADA
۷-۱ مقدمه ۹۹
۷-۲ مخابرات بهتر ۹۹
۷-۳ RTUهای هوشمند ۱۰۳
۷-۴ MTUهای هوشمند ۱۰۴
۷-۵ شبکه‌های LAN ۱۰۵
۷-۶ برنامه‌های کاربردی توزیع شده ۱۰۵

نتیجه‌گیری و پیشنهادات ۱۰۷
اختصارات ۱۰۸
واژه ‌نامه ۱۰۹
مراجع ۱۱۴
ABSTRACT (چکیده انگلیسی)

فهرست شکلها

شکل صفحه

فصل اول تاریخچه SCADA
شکل ۱-۱ سیستم دورسنجی اولیه ۳
شکل ۱-۲ اندازه گیری فشار و دما بوسیله رادیو دورسنجی ۴
شکل ۳-۱ یک نمونه از سیستم SCADA [3] ۷

فصل دوم SCADA چیست؟
شکل ۲-۱ اجزای اصلی یک سیستم SCADA ۱۱
شکل ۲-۲ یک RTU و اتصالات مختلف آن ۱۳
شکل ۲-۳ افزایش پیچیدگی سیستمهای حفاظتی با استفاده از SCADA ۱۵
شکل ۲-۴ جدول ارزیابی ریسک ۱۶
شکل ۲-۵ شیر عمل کننده با SCADA و چرخه حفاظتی محلی ۱۷
شکل ۲-۶ کاربرد سیستم SCADA در نشت یابی و قطع جریان ۱۸
شکل ۲-۷ قطع اضطراری محلی و حذف سیستم SCADA ۱۹
شکل ۲-۸ نمونه تعرفه اندازه گیری مواد ۲۰

فصل سوم اجزای اصلی SCADA
شکل ۳-۱ سیگنالهایی که به درون RTU وارد می شوند ۲۳
شکل ۳-۲ سیگنالهایی که از RTU خارج می شوند ۲۳
شکل ۳-۳ توصیف جعبه سیاه باز شده یک RTU ۲۴
شکل ۳-۴ سه فضای پایه در پیام باینری ۲۶
شکل ۳-۵ فضای “تشکیل پیام” دوتا فضای فرعی دارد ۲۶
شکل ۳-۶ فضای خاتمه دهنده پیام ۲۷
شکل ۳-۷ پیامی بطرف RTU که به آن می گوید تا شیر دو حالته را باز کند ۲۷
شکل ۳-۸ منطق کنترل دیجیتال ۲۸
شکل ۳-۹ پیام MTU برای خروجی آنالوگ، رجیستر ۲۲ ۲۹
شکل ۳-۱۰ کارت خروجی آنالوگ ۳۰
شکل ۳-۱۱ یک آلارم مجزا ۳۲
شکل ۳-۱۲ شناور در سطح مخزن توسط RTU منبع تغذیه ۲۴ ولت DC را تنظیم می کند ۳۳
شکل ۳-۱۳ سیگنالهای شمارش پالس مانیتوری ۳۴
شکل ۳-۱۴ رابط RS – ۲۳۲ ۳۵
شکل ۳-۱۵ خط لوله تحت کنترل سیستم SCADA ۳۶
شکل ۳-۱۶ شکل کلی MTU ۳۸
شکل ۳-۱۷ پیکر‌بندی MTU ۳۹
شکل ۳-۱۸ پیکربندی RTU ۴۰
شکل۳-۱۹ اتصال MTU به سیستم ذخیره اطلاعات مرکزی از طریق شبکه LAN ۴۵

فصل چهارم ارتباطات
شکل ۴-۱ نمایش وضعیت شیر ۴۷
شکل ۴-۲ تبدیل وضعیت سوئیچ به یک بیت ۴۸
شکل ۴-۳ : نمایش موقعیت شیر به وسیله سیگنال آناالوگ ۴۹
شکل ۴-۴ تبدیل آنالوگ به دیجیتال ۵۰
شکل ۴-۵ بلوکهای اساسی در یک سیستم SCADA ۵۱
شکل ۴-۶ DCE ارتباط بین DTE و کانال مخابراتی را برقرار می کند ۵۲
شکل ۴-۷ هفت لایه مدل ISO-OSI ۵۲
شکل ۴-۸ بلوکهای یک پروتکل بر اساس IEEE C37.10 ۵۳
شکل ۴-۹ طریقه محاسبه CRC ۵۵
شکل ۴-۱۰ سری فوریه ۵۶
شکل ۴-۱۱ انحراف دامنه ۵۷
شکل ۴-۱۲ مدولاسیون دامنه ۵۸
شکل ۴-۱۳ مدولاسیون فرکانس ۵۹
شکل ۴-۱۴ساختار یک نمونه کابل تلفن زیر زمینی ۶۱
شکل ۴-۱۵ سطوح دسترسی به سیستم ۶۳
شکل ۴-۱۶ بررسی وجود آلارم جدید توسط MTU ۶۵
شکل ۴-۱۷ آلارمهای قابل صرفنظر کردن ۶۷

فصل پنجم سنسورها، محرکها و سیم بندی
شکل ۵-۱ مقایسه هزینه های یک سیستم SCADA (هزینه ها بر حسب دلار می باشند.) ۷۲
شکل۵-۲ یک نوع دماسنج ۷۳
شکل ۵-۳ یک نوع ترانسمیتر دما ۷۴
شکل ۵-۴ ساختار یک نمونه کابل ابزار دقیق ۷۴
شکل۵-۵ کابل چند زوج باز شده در تابلوی واسط (Junction Box) ۷۵
شکل ۵-۶ نمونه‌ای از تابلوی واسط ۷۵
شکل ۵-۷ نمونه‌ای از تابلوهای مارشالینگ ۷۶
شکل ۵-۸ نمونه‌ای از تابلوهای مارشالینگ ۷۶
شکل ۵-۹ عملکرد سوئیچ وضعیت ۷۷
شکل ۵-۱۰ نمودار زمان رخداد خطا در المانهای حالت جامد ۷۹
شکل ۵-۱۱ نمودار زمان رخداد خطا در المانهای مکانیکی ۷۹

فصل ششم کاربردهای سیسم SCADA
شکل ۶-۱ مانیتورینگ و کنترل سیستم تزریق گاز ۸۳
شکل ۶-۲ تاثیر زمان نمونه‌برداری بر سیستم مانیتورینگ و کنترل ۸۴
شکل ۶-۳ فرمول محاسبه میزان فلو بر اساس دهانه ۸۵
شکل ۶-۴ یک نمونه گزارش پارامترهای محاسبه مجموع فلو ۸۷
شکل ۶-۵ یک خط لوله با یک ورودی و شش خروجی ۸۸
شکل ۶-۶ نمودار خطا بر اساس نرخ تغییر مواد داخل لوله ۸۸
شکل ۶-۷ بهینه سازی ترتیب نمونه برداری ۸۹
شکل۶-۸ طرح پیشنهادی برای سیستم دیسپاچینگ ایران [۲] ۹۲
شکل ۶-۹ سیستم تولید اتوماتیک[۲] ۹۳
شکل ۶-۱۰-الف قبل از مدیریت بار [۲] ۹۵
شکل ۶-۱۰-ب بعد از مدیریت بار ۹۷

فصل هفتم تحولات آتی سیسم SCADA
شکل۷-۱ استفاده از ماهواره های ژئوسنکرون ۱۰۱
شکل ۷-۲ سرعت انتقال داده ها برای کانالهای مختلف ۱۰۱
شکل ۷-۳ استفاده از فیبر نوری در کابلهای انتقال ۱۰۲
شکل ۷-۴ فیبر نوری زیر زمینی ۱۰۳
شکل ۷-۵ MTU در اتصال به کامپیوترهایی با برنامه‌های کاربردی ۱۰۶

چکیده

کنترل نظارتی و فراگیری اطلاعات (SCADA) تکنولوژیی برای جمع آوری اطلاعات از یک یا چند تجهیزات خیلی دور و برای فرستادن دستورات کنترلی محدودی برای آن تجهیزات می باشد. در سیستم SCADA، لازم نیست که اپراتور در محلهای دور بماند و یا به صورت تکراری به آنجا سر بزند در مواقعی که تجهیزات آن محل بطور عادی کار می کنند. یک سیستم SCADA امکان ایجاد تغییرات روی کنترل کننده های فرایند دور به منظور باز و بسته کردن شیرها، نشان دادن آلارمهای خطر، و جمع کردن اطلاعات اندازه گیری از یک مکان مرکزی نسبت به یک فرایند توزیع شده و وسیع مانند میدان گازی یا نفت، سیستم خطوط لوله، یا سیستم تولید هیدروالکتریکی توسط اپراتور را ممکن می سازد. تکنولوژی SCADA به بهترین شکل برای فرایندهایی که در نواحی بزرگ پخش شده اند و بطور نسبی جهت کنترل کردن و نمایش دادن ساده هستند و نیاز به مداخله تکراری و منظم و یا سریع دارند مورد استفاده قرار می گیرد. اجزای اصلی SCADA عبارتند از: واحد پایانه ای اصلی (MTU)، واحد پابانه ای راه دور (RTU)، واسطه ارتباطاتی.

کلمات کلیدی: SCADA، MTU، RTU، داده، جمع آوری، اتوماسیون، کنترل.

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “مقدمه‌ای بر سیستمهای SCADA 123 ص”

اطلاعات فروشنده

دانلود رایگان محصولات مجازی و دانلودی با خرید اشتراک