دسته بندی محصولات

فروشگاه

پایان نامه بررسی ابعاد مولکولی و مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی Allium Hirtifolium 110 ص.doc

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : N/A

پایان نامه بررسی ابعاد مولکولی و مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی Allium Hirtifolium 110 ص

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان

توضیحات

فهرست مندرجات

عنوان صفحه

فهرست مندرجات.. ﻫ
فهرست اختصارات ی
فهرست نمودارها و اشکال
فهرست جداول
چکیده
۱
فصل اول: مقدمه ۴
فصل دوم: گیاهشناسی
۲-۱- گیاهشناسی Allium hirtifolium 8
۲-۲- انتشار جغرافیایی ۸
۲-۳- کاریولوژی ۸
۲-۴- موارد مصرف ۱۰
۲-۴-۱- مصارف غذایی ۱۰
۲-۴-۲- استفاده در طب سنتی ۱۰
۲-۵- تحقیقات انجام شده در Allium hirtifolium10
۲- ۶- جنس Allium spp. 2-6-1- مشخصات عمومی و طبقه بندی ۱۱
۲-۶-۲- خصوصیات شیمیایی ۱۳
۲-۶-۳- کاریولوژی ۱۳
۲-۷- ارزشهای اقتصادی گونه های جنس آلیوم ۱۴
۲-۸- زیرجنسهای جنس آلیوم ۱۴
۲-۸-۱- زیر جنس Allium 15
۲-۸-۲- زیر جنس Rhizirideum15
۲-۸-۳- زیر جنس Melanocrommyum15
عنوان صفحه
۲-۸-۴- زیر جنس Amerallium
۲-۹- مراحل نمو در آلیومها ۱۶
۲-۹-۱- جوانه زنی بذر ۱۶
۲-۹-۲- سبز شدن بذور و نمو گیاهان نورسته ۱۷
۲-۹-۳- دوره جوانی و انتقال به مرحله تولید مثلی ۱۷
۲-۹-۴- رشد و نمو سالیانه پس از بلوغ ۱۹
۲-۹-۴-۱- گونه های پیاز دار ۱۹
۲-۹-۴-۱-۱- گونه های پیازدار با مبدا مدیترانه ۲۰
۲-۹-۴-۱-۲- گونه های گلدار با مبدا ایرانو تورانی ۲۰
۲-۹-۴-۳- آلیومهای خوراکی ۲۳
۲-۹-۵- تکثیر ۲۴
۲-۹-۵-۱- تکثیر از راه بذر ۲۴
۲-۹-۵-۲- تکثیر رویشی ۲۵
۲-۹-۵-۳- کشت بافت در آلیومها ۲۶
۲-۱۰- اصلاح ژنتیکی در آلیومها و استفاده از گونه های وحشی Allium26
۲-۱۰-۱- بانک های بذر آلیوم در دنیا ۲۷
۲-۱۰-۲- بانک های ژن آلیوم در دنیا ۲۷
۲-۱۰-۳- عملیات نگهداری و اصلاحی در مراکز جمع آوری و نگهداری آلیوم ها ۲۷
۲-۱۱- بررسی تنوع ژنتیکی و عوامل ایجاد تنوع ۲۸
۲-۱۱-۱- تجزیه کلاستر ۳۱
۲-۱۱-۲- تجزیه به مولفه اصلی ۳۱
۲-۱۱-۳- معیارهای فاصله یا شباهت ژنتیکی ۳۲
۲-۱۲- مراکز تنوع جنس Allium32
۲-۱۳- مصارف مختلف آلیومها در دنیا ۳۳
فصل سوم: بررسی مولکولی به کمک نشانگرRAPD

عنوان صفحه

۳-۱- نشانگر چیست؟ ۳۸
۳-۲- کاربرد های نشانگرهای مولکولی ۳۸
۳-۳- انواع نشانگرها ۳۹
۳-۴- نشانگر RAPD40
۳-۴-۱- مراحل روش RAPD41
۳-۴-۱-۱- استخراج DNA41
۳-۴-۱-۲- تخمین غلظت DNA41
۳-۴-۱-۳- انجام واکنش ۴۲ RAPD
۳-۴-۱-۴- الکتروفورز محصولات ۴۲ PCR
۳-۴-۲- تجزیه داده های RAPD43
۳-۴-۳- تکرار پذیری RAPD43
۳-۴-۳-۱- کیفیت و کمیت ۴۳ DNA
۳-۴-۳-۲- آلودگی بیولوژیک ۴۳
۳-۴-۳-۳- غلظت آغازگر ۴۴
۳-۴-۳-۴- غلظت منیزیم ۴۴
۳-۴-۳-۵- تکرارپذیری نیمرخ های دستگاه PCR44
۳-۴-۳-۶- زمان واسرشته سازی ۴۴
۳-۴-۳-۷- درجه حرارت اتصال ۴۵
۳-۴-۳-۸- مدت زمان بسط یا توسعه طویل شدن ۴۵
۳-۴-۳-۹- دقت کردن در پیپت نمودن ۴۵
۳-۵- مزایای RAPD 45
۳-۶- معایب RAPD46
۳-۷- تحقیقات انجام شده با کمک نشانگر RAPD در جنس الیوم ۴۷
فصل چهارم: نشانگرهای مورفولوژیک

عنوان صفحه

۴-۱- مزایای نشانگرهای مورفولوژیک ۵۰
۴-۲- معایب نشانگرهای مورفولوژیک ۵۰
۴-۳- مقایسه مورفولوژیک آلیوم ها ۵۱
۴-۳-۱- گروه های پیازدار ۵۲
۴-۳-۲- گروه های ریزوم دار ۵۲
۴-۳-۳- گونه های آلیوم خوراکی ۵۲
۴-۴- کاربرد نشانگرهای مورفولوژیک در جنس آلیوم ۵۳
۴-۵- اساس ژنتیکی بعضی صفات مورفولوژیک در آلیوم ها ۵۵
۴-۵-۱- برگ و نشاء ها ۵۵
۴-۵-۲- ساقه گلدهنده ۵۶
۴-۵-۳- پیاز ۵۶
۴-۵-۴- گل ۵۷

فصل پنجم: بررسی فیتوشیمیایی
۵-۱- تاریخچه استفاده از آلیومها در تغذیه و درمان بیماریها ۵۹
۵-۲- ترکیبات شیمیایی موجود در گیاهان جنس آلیوم ۶۰
۵-۲-۱- ترکیبات فرار ۶۰
۵-۲-۲- ترکیبات غیر فرار ۶۰
۵-۳- تاریخچه شناسایی آلیسین ۶۱
۵-۴- چگونگی تشکیل آلیسین ۶۱
۵-۵- روشهای تجزیه و شناسایی اجزاء تشکیل دهنده اسانس و
عصاره های استخراج شده از گیاهان ۶۲
۵-۵-۱- کروماتوگرافی ۶۲
۵-۵-۲- کروماتوگرافی لایه نازک (TLC)63
۵-۵-۳- کروماتوگرافی ستون ۶۳
۵-۵-۴- گاز کروماتوگرافی ۶۴
عنوان صفحه

۵-۵-۵- طیف سنجی مادون قرمز (IR)64
۵-۵-۶- طیف سنجی ماوراء بنفش (UV) و مرئی (Visible – Spectroscopy)64
۵-۵-۷- رزنانس مغناطیسی هسته (nmr)65
۵-۵-۸- گاز کروماتوگرافی قدام با طیف سنجی جرم (GC-Mass)65

فصل ششم: مواد و روشها
۶-۱- نمونه های گیاهی ۶۹
۶-۲- دستگاههای مورد استفاده ۷۰
۶-۳- مواد مورد استفاده ۷۱
۶-۴- روشها ۷۲
۶-۴-۱- ارزیابی مورفولوژیکی ۷۲
۶-۴-۱-۱- مواد و طرح آزمایشی ۷۲
۶-۴-۱-۲- یادداشت برداری و ثبت خصوصیات ۷۲
۶-۴-۲- ارزیابی مولکولی ۷۲
۶-۴-۲-۱- استخراج DNA73
۶-۴-۲-۲- ارزیابی کمی و کیفی نمونه های DNA74
۶-۴-۲-۳- الکتروفورز DNA75
۶-۴-۲-۴- شرایط واکنشهای PCR-RAPD76
۶-۴-۳- ارزیابی فیتوشیمیایی ۷۸
۶-۴-۳-۱- روش کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) در تشخیص وجود آلیسیس ۷۹
۶-۴-۳-۲- تعیین مقدار آلیسیس به روش اسپکتروفتومتری ۸۰
۶-۴-۳-۲-۱- آماده سازی پیازهای A.hirtifolium81
۶-۴-۳-۲- نحوه اندازه گیری جذب در دستگاه اسپکتروفتومتری ۸۲

فصل هفتم: بحث و نتایج ۸۴
عنوان صفحه

۷-۱- گروه بندی اکوتیپها با نشانگر RAPD85
۷-۲- گروه بندی بر اساس صفات مورفولوژیک ۹۰
۷-۳- بررسی اکوتیپها از دیدگاه فیتوشیمیایی ۹۲
۷-۴- مقایسه داده های RAPD و مورفولوژیکی ۹۶
۷-۵- مقایسه داده های مورفولوژیک و آلیسیس ۹۶
۷-۶- نتیجه گیری نهایی ۹۸
۷-۷- پیشنهادات ۹۸

منابع ۱۰۰
خلاصه پایان نامه به زبان انگلیسی ۱۰۷

فهرست نمودارها و اشکال
عنوان صفحه

شکل۲-۱ . تصویر Allium hirtifolium
شکل۷-۱-(الف).الگوی باندی تکثیرشده نمونه های ۱تا۸ DNA با اغازگ ر۲۶۵
شکل۷-۱-(ب). الگوی باندی تکثیر شده نمونه های۹تا۱۶ DNA با اغازگر ۲۶۵
شکل۷-۱٫ روابط خویشاوندی اکوتیپهای Allium hirtifolium با استفاده از
داده های RAPD
شکل۷-.۲ روابط خویشاوندی اکوتیپهای Allium hirtifolium با استفاده از
داده های مورفولوژی
شکل۷- ۳-(الف ).الیسین موجود د ر اکوتیپهای Allium hirtifolium استخراج
شده بوسیله روش TLCو عکسبرداری زیر UV
شکل۷- ۳-(ب). مقدار الیسین موجود در اکوتیپهای Allium hirtifolium

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول۶-۱٫ مناطق جمع اوری نمونه های گیاهی
جدول۶-۲٫ وسایل و دستگاههای مورد نیاز برای بررسی های مولکولی و فیتوشیمیایی
جدول۶-۳٫ مواد مورد نیاز برای بررسی های مولکولی و فیتوشیمیایی
جدول۶-۴-۲-۴٫ اغازگرهای مورد استفاده در بررسی های مولکولی
جدول۷-۱٫ چند شکلی و تعداد ژنوتیپهای جدا شده توسط اغازگرها
جدول۷-۲-(الف). تجزیه واریانس صفات مورفولوژیکی
جدول۷-۲-(ب). مقایسه میانگین صفات مورفولوژیکی با ازمون دانکن
جدول۷-۳٫ الیسین در اکوتیپهای Allium hirtifolium
جدول۷-۴٫ همبستگی صفات مورفولوژیک والیسین

اختصارات
B.P = British pharmacoepia
bp = base pair
BSA = Bovin serum albumin
C = degree of centigrad
CTAB = hexadecyl trimethyl ammonium bromide
C.V = cultivar
DNA = desoxyribonucleic acid
dNTP = deoxynucleoside triphosphate
dsDNA = Duble strand DNA
EtBr = Ethidium bromide
G.C = gas chromatography
GC-MS =gas chromatography-mass spectroscopy
g = gram
HPLC = high performance liquid chromatography
Kg = kilogram
Mg = milligram
ml = milliliter
MS =mass spectroscopy
MW = molecular weight
MIC = minimum inhibitory concentration
۴-MP = 4- mercaptopyridine
NMR = nucleic magnetic resonance
OD = optical density
PH = potency of hydrogen
PCR = polymeras chain reaction
RAPD = random amplified polymorphism DNA
RNA = ribonucleic acid
SAM = shoot apical meristem
SP. = species (single)
SPP. = species (plural)
Syn = synonym
ssDNA = single strand DNA
TAE = Tris acetic acid EDTA
TBE = Tris boric acid EDTA
TLC = Thin layer chromatography
TE = TrisHcl EDTA
UPGMA = unweighted pair group method using arithmetic average s

فهرست منابع

۱- اشتال,اگون.)۱۳۶۸ ( تجزیه و شناخت مواد گیاهی به روش میکروسکپی و کروماتوگرافی صمصام شریعت,(مترجم),هادی . چاوپ اول, موسسه انتشاراتی مشعل,اصفهان.
۲- اهدایی, بهمن. ( ۱۳۷۳) اصول اصلاح نباتات .انتشارات بارثاوا,مشهد.
۳- پاک نیا,رشید. کریم زاده , قاسم . خدادادی , محسن . ( ۱۳۸۴) بررسی تنوع مورفولوژیکی در تعدادی از توده های بومی پیاز خوراکی ایران جهت تعیین توده های برتر برای تولیید واریته های هیبرید .چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران, مشهد.
۴- پولمن , ج , ام., اسلیپر , دی . ا . (۱۳۷۸) اصلاح گیاهان زراعی ,ارزانی , (مترجم) , الف . مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان.
۵- چاولا , اچ . اس . (۱۳۸۲) اصول بیوتکنولوژی گیاهی . فارسی , (مترجم) ,محمد و ذوالعلی, ( مترجم), جعفر. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد,شماره ۳۹۲٫
۶- شفیعی , عباس . (۱۳۶۶) کروماتو گرافی و طیف سنجی . انتشارات دانشگاه تهران , ۷۹-۷۷ و ۳۱۷- ۳۱۰٫
۷- شیخ الرئیس , ابو علی سینا . (۱۳۷۰) قانون در طب. شرفکندی , (مترجم) , عبدالرحمن . جلد دوم, ۳۳۰-۳۳۷ , جلد سوم , ۴۴۶ . انتشارات سروش , تهران .
۸- صمصام شریعت , هادی . (۱۳۶۴) گیاهان و دارو های طبیعی , جلد دوم , چاپ اول , انتشارات مشعل اصفهان.
۹- فارسی , محمد و باقری , عبالرضا . (۱۳۸۳) اصول اصلاح نباتات . انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد, شماره ۱۹۵ .
۱۰- فرشاد فر , ع . (۱۳۷۷ ) کاربرد زنتیک کمی در اصلاح نباتاتعجلد اول, انتشارات دانشگاه رازی ,
کر مانشاه .
۱۱- قهرمان , احمد . فلور رنگی . دانشکده علوم دانشگاه تهران. انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع.
۱۲- کاظمی , ح . (۱۳۷۷) اصول ژنتیک . انتشارات عمیدی .
۱۳- گیلک , برنارد ا و پاسترناک , جک جی . (۱۳۸۲) بیو تکنولوژی مولکولی . بهروان , (مترجم) , جواد و اسماعیلنظری , (مترجم) , زینب . انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد , شماره ۶۵ .
۱۴- موسوی زاده, سید علی . مقدم , محمد. تورچی , محمود . محمدی سید ابوالقاسم . مسیحا , سیروس . (۱۳۸۴) تنوع مورفولوژیکی وژنتیکی در توده های بومی پیاز ایران . چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران , مشهد .
۱۵- نقوی ع محمد رضا. قره یاضی ,بهزاد . حسینی سالکده , قاسم .(۱۳۸۴) نشانگرهای مولکولی . انتشارات دانشگاه تهران, شماره ۲۷۱۶ .
۱۶- هاربورن , چ-ب )۱۳۵۸( روشهای نوین تجزیه شمیایی گیاهان , ائینه چی , ( مترجم) , یعقوب. انتشارات دانشگاه تهران , ۱۷-۱۲ و ۲۷-۲۵ .
۱۷- هنری, ار .جی . (۱۳۸۱) کاربردهای عملی بیولوژی مولکولی گیاهی . باقری (مترجم) , ع . ایزدی دربندی , (مترجم) , ع . ملبوبی , (مترجم) ,* م . انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد .
۱۸- Adams , R.P . (1998) Systematic of multi – seeded eastern hemisphere juniperus based on leaf essential oils and RAPD . biochemical systematic and ecology . 27: 709-725
۱۹- Angela Karp., peter g., issac and davis s . Ingram .(1998) molecular tools screening biodiversity. Chapman and hall, London
۲۰- Ahn , youn mi ., Lim , SOO K ja ., Han , Hye Kyong; choi , sung sook . (2006) Effects of Allium vegetable intake on levels of plasma glucose , lipid and minerals in streptozotocin induced diabetic rats . Korean nutrition society, via chemical abstract .

۲۱- Azmidat , A.E.(1994) Molecular population genetics and evolution . center for international forestry research , Bogor, pp: 177-193
۲۲- Baghalian ,k., Naghavi , M ., ziai , sa., Naghdi abadi, H. (2005) post planting evaluation of morphological characters and allicin content in Iranian garlic ecotypes . scentia horticulturae .
۲۳- Barile elisa et al . (2005) stracture activity relationships for saponins from Allium elborzense and their antispomadic activity. planta medica
۲۴- Bennett , Rodney M., Freedlander , Richards., Reibach, paul. (2006)
Di methyl disulfide : A new soil fumigant . American chemical society , Washington,D.c.
Food supplement for psoriasis patients. (2006)Bonne , claud . (Fr.)-25
۲۶- Bradley , k.F .,Rieger , ma., and collinss , G.G. (1996) classification of Australian garlic cultivars by DNA fingerprinting . Australian gournal of experimental agriculture .36,613-618.
British pharmacopoeia. (2003) .1,860.-27
۲۸- Chae , Byung guen ; Lee, jun bae . (2005) Skin external application composition for improving skin wrinkle . Repub . Korean kongkae Taeho kongbo. Via chemical abstract.
۲۹- Chen, Qinxian . (2006) Chinese medicinal composition for treating enteritis.
۳۰- Chung, yang Eup. (2005) Health beverage composisition containing silk amino acids as main material to prevent diabetes . Repub.korian kongkae Taeho kongbo. Via chemical abstract.
۳۱ – Cramers , christofer . (1999) Morphological , biochemical and molecular markers in onion . Hort science . 34: 589- 593 .
۳۲- Davies , d . (1992) Alliums . The ornamental onions . B.T. Batsford Ltd . London, uk.
۳۳ – Davis , J.M., and J. Greenfield .(2002) Cultiating ramps : Wild leeks of appalachia .P: 449-452 .
۳۴ – Demeke, T., Adams , P.R and Chibbar, R.(1992) Potential taxonomic use of RAPD :A case study brassica . Theoritical and applied genetics . 84, 990-994 .
۳۵ -Deng , yihui ., Wu , hongbin .(2005) Manufacture of an emulsio containing allicin or Allium sativum oil for filteration strelisation .shenyang pharmaceutical university ,china . Via chemical abstract
۳۶- Doyle,J,J and J.L . Doyle .(1987) A rapid DNA isolation procedure for small quantities of fresh leaf tissue.
Fenwick , G.R., and A.B. Hanley . (1999) Chemical composition . P :17-31.-37
۳۸- Ferol ,L et al .(2005) Establishment of embryogenic cell suspentions culture of garlic . plant regeneration and biochemical analyses .Plant Sci .
Bachmann , K., and non coding chloroplast DNA .39-Friesen , N ., Pollner , S reveal a single origin of the cultivated Allium fistulosum from A. alticum (Alliceae) . American journal of botany . 86 , 554-562 .
۴۰- Friesen , N ., Blattner ,F.R. (2000) Geographical isolation predominantes over ecological differentiation in the phylogeny of Allium schoenoprasum . plant biology . 2, 297-305.
۴۱-Friesen , N ., Fritsch , ., pollner , s and Blattner ,Fr . (2000) Molecular and morphological evidence for an origin of the aberrant genus Milula within Himalayan species of Allium (Alliacae).Molecular phylogenetics an evaluation 17, 209-218. 42- Fritsch ,R.M And Frisen , N(2002) evolution Domestication and toxonomy. Pp:5-30.
۴۳-Garinstein , shela., Leontowicz , Maria. Leontowitcz, Hanna., Nagman
,Ktarzyna.(2006) Supplementation of garlic lowers lipids and increases antioxidant capacity in plasma of rats.Nutrition research..Neyork. 44-Guo , wujun. (2005) chinese medicinal plaster for reliving pains of bones and muscles caused by cervical spondylosis lumber spondylosis and hyper – steogeny. (2005) Faming zhunali shenqing Gongkai shnmingshu .china .via chemical abstract
۴۵-Hanelet, p. (1990) Taxanomy ,evolution and history . pp.1-24. in: H.D. Rabinowitch and J.L Brewster (eds) Onions and allied crops , vol .1 . crc press,Boca.raton.FL.
۴۷-Hanelet, p et al.(1992 ) Infragenetic grouping of allium. The gatersleben approach .pp,107-123.
۴۹- Hanelet , p. (2001) Alliaceae. Mansfelds encyclopedia of agricultural and horticultural crops.vol.4,3 rd ., springer-verlag,vienna.
۵۰-Haque,M.S., T.wada., and k,.Hattori.(1998) Eficient plant regeneration in garlic through somatic embryogenesis from root tip explants. Plant prod sci. 1:216-22
۵۱- Havey,M.J., KING, J.J.,Bradeen,J.M and Bark, o.(1996) Molecular markers and mapping in bulb onion , a forgotten monocot. Hort science. 31,1116-1118.
Havey, M.J.(2002) Genome organization in alliums.pp.59-79.-52
۵۳- He, Bin.(2006) Trapping decice for killing termite in soil and wood .via chemical abstract.
۵۴- Horobin,J.F.(1986) Inheritance of a dwarf seed stalk character in onion. Ann.Appl.Biol.108-204.
۵۵-Inai,s.,Ishikawa, k., Nunomura,o., and Ikehashi,H.(1993) . Genetic analysis
of stuted growth by nuclear cytoplasmic intraction in interspesific hybrid of capsicum by using RAPD markers. Theoritical and applied genetics. 87,416-422
۵۷- Ipek,M.,Ipek,simon,p . Development of a phlogenetic tree in garlic using targeted mt DNA –PCR and rapd analysis. Mary fernandez san jose state u
University.
۵۹-Jafarian,abbas.,Ghannadi,Alireza.,Eliasi,Afsaneh,.(2003)The effect of Allium hirtifolium Boiss.on cell mediated immune response in mice. Iranian journal of pharmaceutical reaserch..51-55.
۶۰- Jasen,H.,Muler,B.and knobloch,k.(1987)Allicin characterization and its determination by HPLC.Journal of planta medica .pp:559-562.
۶۱-Kamenetsky,r.,and H.D.Rabinowitch.(2002)Florogenesis,p:31-57.Allium crops sciences,ca13 Int., Wallingford,uk.
۵۷) Ipek, M., Ipek, A., Simon, p. Development of a phylogenetic tree in garlic using targeted mt DNA–PCR and RAPD analysis.Mary Fernandez San Jose state university.
۵۲) Jafarian, Abbas., Ghannadi, Alireza., Elyasi, Afsaneh,.(2003) The effect of Allium hirtifolium Boiss. On cell–mediated Immune respose in mice. Iranian journal of pharmaceutical research.51-55
۶۰) Jansen, H., Muler, B.and Knobloch, K.(1987) Allicin characterization and its Determination by HPIC. Journal of planta medica. PP:559-562.
۶۱) Kamenetsky, R., Rabinowitch, H.D.(2006) The Genus Allium:A Development and horticultur analysis. Horticulture reviews,32:329-37.
۶۲) Kamenetsky,R., and H.D. Rabinowitch.(2002) Florogenesis, p:31-57-Allium crop sciences,CAB Int., wallingfird, uk
۶۳) Kamenetsky, R., Rabinowitch, H.D. and khassanov,F.(2004c) Collection and conservation of Allium species. u.s-Agency for international Development.
۶۴) Kamenetsky, R., and Getterman, y-(2000) Germination strategies of some Allium species of the subgenus Melanocrommyum from the arid Zone of central Asia. J.Arid Environ.45:61-72.
۶۵) Keller, E.R.J-(2002) Cryopreservation of Allium sativum L.p:37-47.
۶۶) Kik, c. Kahane, R and Gebhardt, R. (2001) Garlic and health. Nutrition, metabolism and cardiovascular diseases. 11(4):57-65.
۶۷) Kim, Hye young. Kim , Kyong. Kany, Mun Hui.(2005) Onion skin extract composition cantaining quercetin as active component Korea food Research institute Via chemical abstract.
۶۸) Kim, Jong sik.(2005) self-protection material having synergy effect resulting from combination of various vegetable to bring criminal under control-Repub.Korean Kongkae Taeho Kongbo. Via chemical abstract.
۶۹) Kim, Du hyun., Kim, Hyun Ju.(2005) Preparation of fermented liquid of lactic acid and vegetable Juice useful as health food at high pressure. Repub.Korean Kong Kae Taeho Kongbo .Via chem..Abs.
۷۰) Komochi, S.(1990) Bulb dormancy and storage Physiology. p,89-111.
۷۲) LanZotti, V.(2006) The analysis of onion and garlic. Journal of chromatography. 1112,3-22.
۷۳) Lin , Maosheng.(2006) Externally-applied Chinese medicinal mixture for treating tinea unguium.Via chem.-Abs.
۷۴) Liu , Xingsui.(2005) Tonic Pill effective in treating male infertility and male sexual dysfunction. Famming Zhuanli shenqing Gonkai shuoming shu. Via chem..Abs.
۷۵) Martineau, B.(2001) First. Fruit-The creation of the flavor.
۷۶) Miron,T et al .(2002) A spectrophotometric assay for allicin, alliin and alliinase . Analytical, Biochemistry. 307:76-83.
۷۷) Moyers,s-(1996) Garlic in health, History and word cuisine. St . Petersburg, F1 : suncoast Press-1-36.
۷۸) Mozaffarian, VA: (1996) Dictionary of Iranian Plant names.Tehran: farhange moaser.27-31.
۷۹) Neriman Ozhatay. (2002) Diversity of bulbous monocaots in Turkry with special reference. Chromosome numbers. Pure APPl .chem., Vol. 74, No.4, pp. 547-555.
۸۰) Noli, E., Conti, s., Maccaferri, M. and sanquinety, M.C.(1999) Molecular characterization of tomato cultivars. Science, 239: 487-491.
۸۱) Pauls, K.P.(1996) Molecular markers: fast tranck screening for crop diversity, desirable trait. Advances in agronomy, 48: 49-120.
۸۴) Pistrick,k.(1992) phonological variability in the genus Allium.P,243-249.
۸۵) Rabinowitch, H.D and Brewster, J.L.(1990) onions and allied crops. Vol.1. CRC Press, Boca Raton, FL.
۸۸) Ryoo, Kwang chul.(2005) Hair growth Promoting agent having function of killing demodex folliculorum Damo cosmetics, INC.S.Korea. Via chem..Abs.
۸۹) S, Turke.(2005) Molecular mechanisms of Cancer-preventation effects of garlic organosulfur compounds. Herba polonica. Vol -51 No 1/2.
۹۰) Taran, M., Rezaeian, M., Izaddost, M.(2006) invitro Anti trichomonas activity of Allium hirifolium(Persian shallot) in comparison with metronidazole.Iranian bulb health , vol. 35.No.1, pp:92.94.
۹۳) Van Raasdonk, L.w.d, W et al.(2003) Biodiversity assessment based on CP DNA and crossability analysis in selected species of Allium subgenus Rhizirideum.Theor. APPL.Genet,107:1048-1058.
۹۴) Warnock ,S.J.(1988) A review of taxonomy and phylogeny of the genus lycopersicum. Hor.Science, 23:669-673.
۹۵) Wendelbo, G.(1971) Alliaceae. In. Rechinger, Kh.editor. Flora Iranica. Graz:Akademische Druk-u.Overlagsantalt,1-98.
۹۶) Xu, Shiying., et al.(2006)Method for manufacturing garlic powder microcapsule containing allicin with high content. China-Via chem.-Abs.
۹۷) Xia,H.Parkin, KL.(2002) Antioxidant of selected Allium thio sulfinates and s-aik(en)yl-L-cysteine sulfoxides.j.gric Food chem.50(9):2588-2493.
۹۸) Yang, yikai.(2006) Chinese medicinal composition for treating infantile pnemunia, preparation and use thereof. Faming zhuanli shenging gong kai shoumingshu.china.via chem..Abs.
۹۹) Yu, K.F.and Pauls, K.P.(1993) Rapid estimation of genetic relatedness among heterogenous population of alfalfa by RAPD. Theoretical and applied Genetics, 86: 788-794.
۱۰۰) Zemahm H., Rabinowitch, H.D, and Kamenetsky, R. (2001) Florogenesis and Flowering Physiology of ornamental geophyte Allium aflatunense. J-Hort.Sci. and Biotech. 76: 507-513.

چکیده
بیش از ۱۳۹ گونه آلیوم در ایران گزارش شده اند که حدود ۳۰ گونه آن بومی خود ایران هستند . در این میان Allium hirtifolium به لحاظ اینکه تاکنون تحقیقاتی از لحاظ مولکولی و یا مورفولوژیکی بر روی آن انجام نشده و تعداد تحقیقاتی که در مورد این گونه خاص در دنیا انجام گردیده, به لحاظ کمی بسیار اندک می باشد, لذا بر آن شدیم تا با جمع آوری این گیاه از نقاط اصلی رویش ان که عمدتا مناطق مرکزی ایران و خصوصاً استان لرستان است, به بررسی ابعاد مولکولی و مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی آن بپردازیم. بررسی های ما بر روی این گونه شامل بخش های زیر می باشد:
بخش اول: جمع آوری و نگهداری مواد گیاهی
ابتدا، نمونه های گیاهی از شانزده منطقه مختلف استان لرستان جمع آوری و در مرحله بعد مرکز تحقیقات منابع طبیعی استان لرستان و همچنین پژوهشکده علوم گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی تعیین هویت گردید و سپس غده ها تا انجام آزمایشات بعدی در یخچال و دمای ۴ درجه سانتیگراد نگهداری شدند.
بخش دوم: بررسی مزرعه ای
غده های آلیوم در آذرماه ۱۳۸۴ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سه تکرار، در هر ردیف ۴ غده از هر اکوتیپ خاص به طور تصادفی انتخاب و سپس با فاصله ۲۰ سانتی متر روی ردیف و ۳۵ سانتی متر بین ردیف کشت شدند.
پس از رویش از سطح خاک، اطلاعات مورفولوژیکی از قبیل طول برگ، عرض برگ، ارتفاع ساقه گلدهنده، تعداد برگ، وزن متوسط غده ها در بوته، تعداد غده در بوته، مدت زمان کاشت تا سبز شدن و مدت زمان کاشت تا گل دهی، در هر بوته اندازه گیری شدند.
بخش سوم: بررسی مولکولی با تکنیک RAPD
الف) کشت در گلخانه: در فروردین ماه ۱۳۸۵ تعداد دو غده از هر اکوتیپ به طور تصادفی انتخاب و در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، در گلدان کشت شدند و پس از رویش از سطح خاک و پس از حدود ۱۰ روز برگهای جوان چیده شده و سریعاً در داخل یخ به آزمایشگاه بیوتکنولوژی پژوهشکده بوعلی محل انجام آزمایشات مولکولی، منتقل گردید و در فریزر و در دمای ۲۰- درجه سانتیگراد تا زمان انجام آزمایش نگهداری شد.
ب) استخراج DNA : با روش Doyle and Doyle یا Hot CTAB ، DNA ها استخراج و پس از استخراج با دستگاه UVTECH، مشاهده گردیده و عکس برداری شدند. با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتری کیفیت DNA بررسی شد و نسبت جذب ۲۸۰/۲۶۰ اکثر DNA ها بین ۲-۸/۱ بودند که نشان از کیفیت خوب DNA استخراج شده از لحاظ عدم آلودگی به پروتئین و یا DNA و پلی ساکاریدها و … بود.
ج) PCR : با کمک ۲۰ آغازگر ساخت دانشگاه بریتیش کلمبیا که ۱۶ تا از آنها چند شکلی خوبی نشان دادند و براساس روش آدامز (۱۹۹۸),PCR انجام گردید و پس از الکتروفورز ژل اگارز ۵/۱ درصد و عکسبرداری از ژل ها ، با نرم افزار(NTSYS 2/02) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و براساس الگوریتم UPGMA دندروگرام رسم گردید.
بخش چهارم: بررسی فیتوشیمیایی
از آنجا که اکثر ترکیبات شیمیایی آلیوم ها ترکیبات گوگردی بوده و چیزی حدود ۷۰ % این ترکیبات را هم آلیسین تشکیل می دهد لذا بررسی فیتو شیمیایی بر روی درصد آلیسین در اکوتیپ های مختلف انجام گردید و عصاره موجود در غده های گیاهان به روش بریتیش فارماکوپه, با مقداری تغییرات استخراج و با روش کاهش جذب در طول موج ۳۲۴ نانومتر و پس از اختلاط با ماده ای به نام۴ – مرکاپتو پیریدین میزان آلیسین اندازه گیری شد.
نتایج حاصل از بررسی مورفولوژیک
پس از ترسیم دندروگرام با کمک نرم افزار SAS شش گروه مختلف مورفولوژیک بدست آمد که تنوع موجود در آنها ارتباط زیادی با تنوع جغرافیایی نداشت. تجزیه واریانس و آزمون دانکن، اختلاف معنی داری را در بین بعضی صفات در اکوتیپ ها نشان داد.

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “پایان نامه بررسی ابعاد مولکولی و مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی Allium Hirtifolium 110 ص.doc”

اطلاعات فروشنده

دانلود رایگان محصولات مجازی و دانلودی با خرید اشتراک