دسته بندی محصولات

فروشگاه

پایان نامه بررسی پارامترهای هندسی مهاربند زانویی ۱۳۳ ص

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : N/A

پایان نامه بررسی پارامترهای هندسی مهاربند زانویی ۱۳۳ ص

قیمت : ۱۳,۳۰۰ تومان

توضیحات

‘-۱- مقدمه:
سختی و شکل‌پذیری دو موضوع اساسی در طراحی ساختمانها در برابر زلزله‌اند. ایجاد سختی و مقاومت به منظور کنترل تغییرمکان جانبی و ایجاد شکل پذیری برای افزایش قابلیت جذب انرژی و تحمل تغییرشکلهای خمیری اهمیت دارند. در طراحی ساختمانهای فولادی مقاوم در برابر زلزله، استفاده از سیستمهای قابهای مقاوم خمشی MRF ، قابهای با مهاربند همگرا CBF و قابهای با مهاربند واگرا EBF رایج است.
قابهای مقاوم خمشی MRF ، شامل ستونها و تیرهایی است که توسط اتصالات خمشی به یکدیگر متصل شده‌اند. سختی جانبی این قابها به سختی خمشی ستونها، تیرها و اتصالات در صفحه خمش بستگی دارد. در طراحی این قابها فلسفه تیر ضعیف و ستون قوی حاکم است. این امر ایجاب می‌کند که تیرها زودتر از ستونها تسلیم شوند و با شکل پذیری مناسب خود، انرژی زلزله را جذب و مستهلک کنند و اتصالات دربارهای حدی با شکل ‌پذیری غیرارتجاعی مناسب خود، قابلیت تحمل تغییر شکلهای خمیری را بالا ببرند.این قابها دارای شکل پذیری مناسب ولی سختی جانبی کمتری هستند(شکل۱-۱ ).

شکل ۱ – ۱ – قابهای مقاوم خمشی [۱]

قابها با مهاربند همگرا CBF ، در برابر زلزله از نظر سختی، مقاومت و کنترل تغییرمکانهای جانبی در محدوده خطی دارای رفتار بسیار مناسبی‌اند، ولی در محدوده غیرارتجاعی به علت سختی جانبی مهاربندها، قابلیت جذب انرژی کمتری دارند و در نتیجه دارای شکل پذیری کمتری‌اند. قابهای با مهاربند همگرا شکلهای مختلفی دارند که در آئین نامه ۲۸۰۰ ایران برخی از آنها معرفی شده است. در این قابها برش وارده در ابتدا توسط اعضای قطری جذب شده و سپس مستقیماً به نیروی فشاری و کششی تبدیل شده و به سیستم قائم انتقال می‌یابند (شکل ۱-۲ ) .

شکل ۱-۲ – قاب با مهار بند هم محور [۱]

در قابهای با مهاربند واگرا EBF ، عضو قطری بصورت برون محور به تیر کف متصل می‌گردد. در محل اتصال تیر و ستون و مهاربند مقداری خروج از مرکزیت ایجاد می‌شود به نحوی که تیر رابط توانایی تحمل تغییر شکلهای بزرگ را داشته باشد و همانند فیوز شکل پذیر عمل کنند (شکل ۱-۳ ).

شکل ۱-۳ – نمونه‌هایی از قابهای خارج از مرکز [۲]

لذا یکی از اهداف اصلی در طراحی این قابها در برابر زلزله، جلوگیری از کمانش مهار بندها از طریق بوجود آمدن مفاصل پلاستیک برشی و خمشی در تیرهای رابط می‌باشد. قابهای با مهاربند واگرا از قابلیت هر دوی قابهای مقاوم خمشی و قابهای با مهاربند همگرا بهره گرفته‌اند و بنابراین سختی و شکل پذیری مناسب را به صورت توام تامین می‌کنند. تعیین صحیح طول تیرهای رابط و طراحی مناسب آنها بسیار حائز اهمیت‌اند. اگرچه قابهای EBF دارای رفتار بسیار مناسبتری‌اند، ولی با تسلیم تیر رابط در اثر بارهای زلزله، خسارات جدی به کف وارد خواهد شد و چون این عضو به عنوان یک عضو اصلی سازه‌ای محسوب می‌شود، ترمیم سازه نیز مشکل خواهد بود. این موضوع و گسترش مفاصل پلاستیک به تیرها و سپس به ستونها در قابهای EBF ، تمایل به یافتن سیستمهای جدید مقاوم در برابر زلزله با رفتار مناسبتر از لحاظ شکل پذیری و سختی جانبی را افزایش می‌دهد. در این راستا تلاشهای صورت گرفته ، منجر به پیشنهاد سیستمی به نام مهاربند زانویی KBF شده است [ ۳ ] ( شکل۱-۴ ) .
در این سیستم وظیفه تامین سختی جانبی به عهده مهاربند قطری بوده که حداقل یک انتهای آن به جای اتصال به محل تلاقی تیر و ستون، به میان یک عضو زانویی متصل است و دو انتهای این عضو زانویی به تیر و ستون اتصال دارد.

شکل ۱-۴ – قاب با مهاربند زانویی

در واقع با وارد آمدن نیروی مهاربند به این عضو، سه مفصل پلاستیک در دو انتها و محل اتصال آن به مهاربند تشکیل می‌گردد و باعث جذب و استهلاک انرژی زلزله خواهد شد. از آنجا که در این سیستم پیشنهادی، مهاربندهای قطری برای عدم کمانش طراحی نمی‌گردند، رفتار آن تحت بار رفت و برگشتی، بسیار شبیه رفتار سیستم مهاربند ضربدری یا همگرا بوده و منحنی رفتار هیسترزیس آن به صورت ناپایدار و نامنظم بوده و سطح خالص زیر منحنی، کاهش می‌یابد. بنابراین قادر به جذب انرژی زیادی نیست.
به همین دلیل در تکمیل این سیستم پیشنهاد گردید [۴] تا همانند مهاربند واگرا EBF ، عضو مهاربندی برای عدم کمانش و تسلیم، طراحی گردد. در این صورت می‌توان تنها از یک عضو مهاربندی استفاده کرد.
هدف نهایی در طرح و کاربرد این سیستم این است که در پایان زلزله وارده، تنها عضو زانویی دچار تسلیم و خرابی شده باشد و قاب و مهاربند آن همچنان ارتجاعی مانده و دچار کمانش یا تسلیم نگردیده باشد تا بتوان تنها با تعویض عضو زانویی، مجدداً سیستم را مورد استفاده قرار داد.
در ادامه برخی از مفاهیم لرزه‌ای و همچنین سیستمهای مختلف مهاربندی جانبی سازه‌ها با بیان ویژگیهای آنها به طور مختصر بیان خواهد شد. سپس به بررسی بیشتر سیستم مهاربندی جانبی زانویی خواهیم پرداخت و بهترین نمودار برای ابعاد هندسی این سیستم که سختی و شکل‌پذیری توام را نتیجه دهد، معرفی خواهیم نمود.

مراجع :
۱- شاپور طاحونی ، “ طراحی سازه‌های فولادی بر مبنای آئین‌نامه فولاد ایران “ چاپ سوم ،۱۳۷۹٫
۲- احمد نیکنام ، ابراهیم ثنایی ، جواد هاشمی ، حسن باجی ،“ رفتار و ضوابط طراحی لرزه‌ای ساختمانهای فولادی بر مبنای آئین نامه UBC “ چاپ اول ، ۱۳۸۱٫
۳٫ Aristizabal- ochoa. “Disposable Knee Bracing : Improvement in seismic design of steel frames”. J.struc . eng .ASCE , 112 ,(7) , 1544 –۱۵۵۲ , (۱۹۸۶)
۴٫Balendra T ., sam M.T., Liaw C . Y . , “ Diagonal brace with ductile knee anchor for abseismic steel frames” , Earthguake Engineering and structural Dynamic , Vol. 19 , 847 –۸۵۸(۱۹۹۰)
۵٫ Nonoka , An elastic analysis of a bar under repeated axial loading . Int. J. solids struct. , 9,569-580 , ( 1973 ) .
۶- حسن مقدم ، ” مهندسی زلزله مبانی و کاربرد ” چاپ اول ، ۱۳۸۱٫
۷٫ Thambirajah Balendra , Ming –Tuck Sam , Chih – Young Liaw and Seng- Lip Lee , “ preli minary studies Into the Behaviour of Knee Bracced Frames Subject to Seismic Loading . Vol .13,p. 68-74,1991.
۸٫ Balendra T ., sam M . T . and Liaw C. Y., “ Design of Earthquake Resistant Steel Frames with Knee Bracing” , J. construction steel Research , Vol . 18 , ( 3) , 193-208 ( 1991) .
۹٫ Balendra T . ,Lim E. L. , and Lee S.L. , “ Ductile Knee for Seismic Resistant Structures , “Erg. Structures , Vol , 16 , No.4 , p263 –۲۶۹ , ۱۹۹۴٫
۱۰ – فرهاد دانشجو ، جلیل عسگری ، ” رفتار غیرخطی قابهای با سیستم مهاربند زانویی تحت تاثیر زلزله” مجله علمی – پژوهشی استقلال ، سال ۲۲ ، شماره ۲ ، اسفند ۸۲ ، صفحات ۱۰۳ الی ۱۱۶ .
۱۱ – مسعود مفید، پیمان خسروی، ” بررسی رفتار و قابلیت های نوعی بادبند با خروج از مرکزیت دوگانه” مجموعه مقالات پژوهشی، سال ۱۳۷۵ ، دانشگاه صنعتی شریف ، صفحات ۲۸۷ الی ۲۹۳ .
۱۲ – مسعود مفید، پیمان خسروی، ” بررسی رفتار و قابلیت های نوعی بادبند با خروج از مرکزیت دوگانه” مجموعه مقالات پژوهشی، سال ۱۳۷۶ ، دانشگاه صنعتی شریف ، صفحات ۲۸۷ الی ۲۹۳ .
۱۳- ناطق الهی ، “رفتار و طراحی لرزه‌ای قابهای خارج از مرکز “ . مؤسسه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله چاپ
اول ، ۱۳۷۵٫
۱۴-شاپور طاحونی ، ” طراحی سازه‌های فولادی به روش حالات حدی چاپ اول ” ، ۱۳۷۰٫
۱۵- مینور – واکابایاشی ، “ساختمانهای مقاوم در برابر زلزله” ، ترجمه محمد مهدی سعادت‌پور ، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان ، چاپ دهم ، ۱۳۸۲٫
۱۶- ” آئین نامه سازه‌های فولادی AISC “. ترجمه سید رسول میرقادری ، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان ، چاپ دهم ، ۱۳۸۲٫
۱۷٫ American Institute of Steel Construction , “ Specification for the Design Fabrication and Erection of Struction of Structural Steel for Buildings” . Manual of Steel Construction , 8th , edn , chicago , 1970.

Abstract

Knee – braced frame (KBF) consists of a moment resisting frame and digonal braces connected to short knee elements at one or it’s both ends. The lateral stiffness of the structure is provided by the flexibility of frame and knee- bracees which depend to the ductility of the connected knees .
In this thesis the e’ffects of geometric parameters of knee-braced frames on lateral stiffness of the structure has been studied , and finally a diagram has been presented to determine the lateral stiffness of these frames by choosing .

Key Words – Knee braced , stiffness , ductlitiy , geometric parameter’s.

فهرست مطالب
فصل اول:
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- شکل پذیری سازه ها ۴
۱-۳- مفصل و لنگر پلاستیک ۵
۱-۴- منحنی هیستر زیس و رفتار چرخه ای سازه ها ۶
۱-۵- مقایسه رفتار خطی و غیر خطی در سیستمهای سازه ای ۷
۱-۶- ضریب شکل پذیری ۸
۱-۷- ضریب کاهش نیروی زلزله در اثر شکل پذیری سازه ۹
۱-۸- ضریب اضافه مقاومت ۱۰
۱-۹- ضریب رفتار ساختمان ۱۰
۱-۱۰- ضریب تبدیل جابجایی خطی به غیر خطی ۱۲
۱-۱۱- سختی ۱۲
۱-۱۲- مقاومت ۱۲
۱-۱۳- جمع بندی پارامترهای کنترل کننده ۱۲
فصل دوم :
۲-۱-۱- قاب فضایی خمشی ۱۴
۲-۱-۲- تعریف سیستم قاب صلب خمشی ۱۴
۲-۱-۳- رفتار قابهای خمشی در برابر بار جانبی ۱۵
۲-۱-۴- رابطه بار – تغییر مکان در قابهای خمشی ۱۶
۲-۱-۵- رفتار چرخه ای قابها ۱۶
۲-۱-۶- شکل پذیری قابهای خمشی ۱۶
۲-۱-۷- مفصل پلاستیک در قابهای خمشی ۱۷
۲-۱-۸- مشخص کردن لنگر پلاستیک محتمل در مفصل پلاستیک ۱۸
۲-۱-۹- کنترل ضابطه تیر ضعیف – ستون قوی ۱۸
۲-۱-۱۰- چشمه اتصال ۱۹
۲-۱-۱۱- اثرات چشمه اتصال بر رفتار قاب خمشی ۱۹
۲-۱-۱۲- طراحی چشمه اتصال ۱۹
۲-۱-۱۳- اثرات نامعینی ۲۰
۲-۲-۱- سیستم مهاربندی همگرا ۲۰
۲-۲-۲- پاسخ رفت و برگشتی مهاربندهای فولادی ۲۱
۲-۲-۳- ضریب کاهش مقاومت فشاری مهاربند ۲۳
۲-۲-۴- رفتار لرزه ای قابهای فولادی با مهاربندی ضربدری ۲۳
۲-۲-۵- رفتار کششی تنها ۲۴
۲-۲-۶- رفتار کششی – فشاری ۲۴
۲-۲-۷- تاثیر ضریب لاغری در رفتار قاب با مهاربندی همگرا ۲۴
۲-۲-۸- سیستم دوگانه قاب خمشی و مهاربندی همگرا ۲۵
۲-۳-۱- سیستم مهاربندی واگرا ۲۵
۲-۳-۲- سختی و مقاومت قاب ۲۶
۲-۳-۳- زمان تناوب قاب ۲۷
۲-۳-۴- مکانیزم جذب انرژی ۲۷
۲-۳-۵- نیروها در تیرها و تیر پیوند ۲۹
۲-۳-۶- تعیین مرز پیوندهای برشی و خمشی ۳۰
۲-۳-۷- تسلیم و مکانیزم خرابی در تیر پیوند ۳۱
۲-۳-۸- اثر کمانش جان تیر پیوند ۳۱
۲-۳-۹- مقاومت نهایی تیر پیوند ۳۲
۲-۴-۱-سیستم جدید قاب با مهاربندی زانویی ۳۲
۲-۴-۲- اتصالات مهاربند – زانویی ۳۵
۲-۴-۳- سختی جانبی الاستیک قابهای KBF ۳۵
۲-۴-۴- اثر مشخصات اعضاء بر سختی جانبی ارتجاعی سیستمهای KBF ۳۷
۲-۴-۵- رفتار غیر خطی مهاربند زانویی تحت بار جانبی ۳۷
فصل سوم :
۳-۱- مقدمه ۴۱
۳-۲- مشخصات کلی ساختمان ۴۱
۳-۳- بارگذاری جانبی ۴۴
۳-۳-۱- بارگذاری ثقلی ۴۴
۳-۳-۲- بارگذاری جانبی ۴۵
۳-۴- تحلیل قابها ۴۶
۳-۵- طراحی قابها ۴۸
۳-۵-۱- کمانش موضعی اجزاء جدار نازک ۴۸
۳-۵-۲- کمانش جانبی در تیرها و کمانش جانبی – پیچشی در ستونها ۵۰
۳-۶- طراحی قابهای TKBF ۵۳
۳-۷- طراحی اعضای زانویی ۵۴
۳-۸- طراحی تیرها و ستونها ۵۵
۳-۹- طراحی اعضای مهاربندی ۵۵
۳-۱۰- طراحی قابهای EBF ۵۵
۳-۱۱- طراحی قابهای CBF ۵۵
۳-۱۲- نتایج طراحی مدلها ۵۶
۳-۱۲-۱- سیستم TKBF MRF ۵۶
۳-۱۲-۲-سیستم EBF MRF ۵۷
۳-۱۲-۳- سیستم CBF MRF ۵۷
۳-۱۳- کنترل مقاطع انتخابی با قسمت دوم آئین نامه AISC ۵۸
۳-۱۳-۱- کنترل کمانش موضعی ۵۸
۳-۱۳-۲- کنترل پایداری جانبی اعضای زانویی ۵۸
۳-۱۴- بررسی رفتار استاتیکی خطی سیستمهای KBF و EBF و CBF و مقایسه آنها با یکدیگر ۵۸
۳-۱۴-۱- مقایسه تغییر مکان جانبی مدلها ۵۹
۳-۱۴-۲-مقایسه پربود طبیعی مدلها ۵۹
۳-۱۴-۳- بررسی نیروپذیری المانهای زانویی در قابهای TKBF ۶۰
۳-۱۴-۴- بررسی نیروهای داخلی ایجاد شده در تیر کف ۶۱
۳-۱۴-۵- بررسی نیروی فشاری در اعضای قطری ۶۳
۳-۱۵- بررسی اثر پارامترهای هندسی قاب روی سختی سیستمهای KBF ۶۳
۳-۱۵-۱- بررسی اثر و بر سختی ارتجاعی سیستمهای TKBF ۶۴
۳-۱۶- تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی ۸۱
۳-۱۶-۱-معادلات تعادل دینامیکی ۸۱
۳-۱۶-۲- مشخصات دینامیکی قابهای مورد مطالعه ۸۲
۳-۱۶-۳- شتاب نگاشتهای اعمالی ۸۳
۳-۱۶-۴-نتایج تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی ۹۲
فصل چهار م :
۴-۱- نتایج ۹۶
۴-۲- ضوابط طراحی زانویی ۹۷
۴-۳- پیشنهادات ۹۹
پیوست ۱ ۱۰۰
پیوست ۲ ۱۰۷
پیوست ۳ ۱۱۱
مراجع ۱۱۸

فهرست شکلها

فصل اول :
شکل ۱-۱- قابهای مقاوم خمشی ۲
شکل ۱-۲- قاب با مهاربند هم محور ۲
شکل ۱-۳- نمونه هایی از قابهای خارج از مرکز ۳
شکل ۱-۴- قاب با مهاربند زانویی ۳
شکل ۱-۵- منحنی ایده آل و واقعی نیرو – تغییر مکان یک سیستم ۴
شکل۱-۶- تیر دو سر مفصل تحت اثر بار افزایشی ۵
شکل ۱-۷- منحنی نیرو – جابجایی وسط دهانه تیر ۵
شکل ۱-۸- نمودار تغییرات کرنش در یک مقطع تحت اثر خمش ۶
شکل ۱-۹- منحنی واقعی کرنش – کرنش فولاد ۶
شکل ۱-۱۰- منحنی هیسترزیس ایده آل و دو منحنی دارای زوال ۶
شکل ۱-۱۱- رفتار سازه ها تحت بار دوره ای ۷
شکل ۱-۱۲- مقایسه رفتار خطی و غیر خطی ایده آل سیستمهای مقاوم ساختمانی ۸
شکل۱-۱۳- طیف بازتاب ارتجاعی و غیر ارتجاعی با شکل پذیری ثابت ۹
شکل ۱-۱۴- تعریف پارامترهای غیر خطی ۱۰
فصل دوم :
شکل ۲-۱- تغییر شکل قاب صلب خمش ۱۴
شکل ۲-۲- تغییر شکل قاب خمشی ۱۵
شکل ۲-۳- روابط بار – تغییر مکان برای قاب خمشی تحت بار ثقلی ۱۶
شکل ۲-۴- روابط بار – تغییر مکان قابهای خمشی پرتال ۱۶
شکل ۲-۵- روابط شکل پذیری برای قاب خمشی پرتال ۱۷
شکل ۲-۶- مد گسیختگی و تشکیل طبقه نرم ۱۸
شکل ۲-۷- چشمه اتصال ۱۹
شکل ۲-۸- حلقه های هیسترزیس قاب مهاربندی همگرا ۲۱
شکل ۱۲-۹- رفتار رفت و برگشتی عضو قطری مهاربند ۲۲
شکل ۲-۱۰- تصویر عضو بادبندی در نواحی مختلف دیاگرام شکل۲-۹- ۲۲
شکل ۲-۱۱- تغییر شکل غیر متقارن قابهای با بادبندی همگرا ۲۳
شکل ۲-۱۲- منحنی های هیستر زیس بادبندهای با رفتار فقط کششی ۲۴
شکل ۲-۱۳- نمونه ای از منحنی های هیسترزیس سیستم با بادبندی فشاری – کششی ۲۵
شکل ۲-۱۴- نمونه هایی از قاب های خارج از مرکز ۲۵
شکل ۲-۱۵- اثر تغییر طول تیر پیوند بر سختی قاب ۲۶
شکل۲-۱۶- ارتباط مقاومت نهایی با نسبت ۲۷
شکل۲-۱۷- ارتباط زمان تناوب اصلی با نسبت ۲۷
شکل ۲-۱۸- مکانیسم های جذب انرژی در سیستم های خمشی و واگرا ۲۸
شکل ۲-۱۹- تغییرات دوران خمیری مورد نیاز با نسبت ۲۹
شکل۲-۲۰- نیروهای موجود در تیر پیوند قاب واگرا ۳۰
شکل۲-۲۱- نیروهای موجود در تیر رابط ۳۰
شکل ۲-۲۲-انواع قابها با مهاربند زانویی ۳۳
شکل ۲-۲۳- دو نمونه از اتصال بادبند به زانویی ۳۵
شکل ۲-۲۴-انواع قابهای KBF ۳۶
شکل ۲-۲۵- قاب دارای مهاربند زانویی ۳۷
شکل ۲-۲۶- روند تشکیل مفاصل خمیری قابها تحت تاثیر زلزله نوغان ۳۸
فصل سوم :
شکل ۳-۱- قاب TKBF ۴۱
شکل ۳-۲- پلان محوربندی ۴۲
شکل ۳-۳- سیستم TKBF MRF ۴۳
شکل ۳-۴- سیستم EBF MRF ۴۳
شکل ۳-۵- سیستم CBF MRF ۴۴
شکل ۳-۶- خلاصه بارگذاری ۴۶
شکل ۳-۷- نیروی محوری در عضو مهاربندی و عضو زانویی ۴۷
شکل ۳-۸- نیروی برشی در عضو زانویی ۴۷
شکل ۳-۹- لنگر خمشی در عضو زانویی ۴۷
شکل ۳-۱۰- کمانش موضعی قوطیهای جدار نازک ۴۸
شکل ۳-۱۱-نمودار لنگر- انحنا برای تیرستونهای H با نسبت عرض به ضخامت متفاوت ۴۹
شکل ۳-۱۲- نمودار پسماند تیرستونهای فولادی H با نسبتهای مختلف عرض به ضخامت ۴۹
شکل۳-۱۳- نمونه رفتا رلنگر – تغییر شکل برای تیرهای I تحت لنگر یکنواخت با نسبت مختلف ۵۰
شکل ۳-۱۴- نمودار لنگر – انحنا برای تیرهای I با نسبت مختلف ۵۱
شکل۳-۱۵- نمودار لنگر – انحنای تیرهای I با نسبت مختلف تحت لنگر متغیر ۵۱
شکل ۳-۱۶- نمونه رفتار تیرستون بال پهن تحت نیروی محوری و لنگر خمشی هنگامیکه حالت تسلیم غالب باشد ۵۲
شکل ۳-۱۷- رفتار تیرستونهای بال پهن که در صفحه عمود بر محور قوی ناپایدار گردیده‌اند ۵۳
شکل ۳-۱۸- روابط تجربی لنگر – زاویه دوران تیرستونها در معرض ناپایداری جانبی – پیچشی ۵۳
شکل۳-۱۹- نمونه قاب TKBF ۶۵
شکل ۳-۲۰- نمونه قاب CBF ۶۶
شکل ۳-۲۱- نمونه قاب EBF ۶۶
شکل ۳-۲۲- نمونه قاب MRF ۶۶
شکل ۳-۲۳- نمونه قاب EBF با برون محوری روی ستون ۶۶
شکل ۳-۲۴- نمونه قاب TKBF ۶۷
شکل ۳-۲۵- نمونه قاب ۶۷
شکل ۳-۲۶- رویه برای نسبت ۶۹
شکل ۳-۲۷- منحنی‌های هم سختی برای نسبت قاب TKBF ۶۹
شکل ۳-۲۸- رویه برای نسبت ۷۱
شکل ۳-۲۹- منحنی‌های هم سختی برای نسبت قاب TKBF ۷۱
شکل ۳-۳۰- رویه برای نسبت ۷۳
شکل ۳-۳۱- منحنی‌های هم سختی برای نسبت قاب TKBF ۷۳
شکل ۳-۳۲- رویه برای نسبت ۷۵
شکل ۳-۳۳- منحنی‌های هم سختی برای نسبت قاب TKBF ۷۵
شکل ۳-۳۴- رویه برای نسبت ۷۷
شکل ۳-۳۵- منحنی‌های هم سختی برای نسبت قاب TKBF ۷۷
شکل ۳-۳۶- ناحیه بندی منحنی هم سختی قاب TKBF ۷۹
شکل ۳-۳۷- ناحیه بندی منحنی هم سختی قاب TKBF ۷۹
شکل ۳-۳۸- ناحیه بندی منحنی هم سختی قاب TKBF ۸۰
شکل ۳-۳۹- ناحیه بندی منحنی هم سختی قاب TKBF ۸۰
شکل ۳-۴۰- ناحیه بندی منحنی هم سختی قاب TKBF ۸۱
شکل۳-۴۱- نمودار شتاب مولفه طولی ( N16w ) زلزله ۲۵ شهریور ۱۳۷۵ طبس ۹۰
شکل۳-۴۲- نمودار شتاب مولفه طولی زلزله ۱۷ فروردین ۱۳۵۶ ناغان ۹۲
شکل ۳-۴۳- نمودار تغییر مکان – زمان قاب TKBF1 تحت زلزله طبس ۹۳
شکل ۳-۴۴- نمودار برش پایه – زمان قاب TKBF1 تحت زلزله طبس ۹۳
شکل ۳-۴۵- نمودار تغییر مکان – زمان قاب TKBF1 تحت زلزله ناغان ۹۴
شکل ۳-۴۶- نمودار برش پایه – زمان قاب TKBF1 تحت زلزله ناغان ۹۴
فصل چهارم :
شکل ۴-۱- نمودار ابعاد هندسی بهینه جهت اثر توام سختی و شکل پذیری برای انواع مختلف قاب TKBF ۹۶

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “پایان نامه بررسی پارامترهای هندسی مهاربند زانویی ۱۳۳ ص”

اطلاعات فروشنده

دانلود رایگان محصولات مجازی و دانلودی با خرید اشتراک