در این روزهای سخت خودمان را موظف میدانیم تا با حمایت از کسب و کارهای ایرانی به روزهای خوش آینده امیدوار باشیم.

هزینه اضافه برای عناوین مختلف نپردازید و به اندازه مصرف، منابع سایتتان را تخصیص دهید.

میزبانی وب ابری ایران | هاست ارزان | هاست ایران ارزان | میزبانی وب کرمان

[it_price_table pricing_style=”pricing-3″ bor_radius=”10″ idl_shad=”1″ bor_hover_radius=”” titl_bg_main=”gradient” price_title=”پلن A” price_sub=”هزار تومان سالیانه” price_price=”95″ currency=”” interval=”” tbl_feature=”%5B%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%81%D8%B6%D8%A7%20%3A%20200MB%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%20%3A%2050GB%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%20%3A%201%20%D8%B9%D8%AF%D8%AF%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%B1%20%3A%201%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22256%20%D9%85%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20RAM%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%225%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%87%D8%B1%20%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%5D” content_align=”center” add_btn=”1″ btn_size=”md” btn_shape=”rounded” full_btn=”1″ btn_type=”outline” btn_txt=”ثبت سفارش” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fuser.ec-kr.ir%2Fcart.php%3Fa%3Dadd%26pid%3D21||target:%20_blank|” div_color=”rgba(0,0,0,0.06)” titl_bg_grad=”-webkit-linear-gradient(left, #448cff 0%, #c227ff 100%)” price_color=”#ffffff” idl_shad1=”0″ idl_shad2=”0″ idl_shad3=”40″ idl_shad4=”0″ shd_color=”rgba(0,0,0,0.09)” bg_color=”#ffffff” bt_border_color=”#eaeaea” bt_hover_color=”#448cff” bt_hover_border_color=”#448cff”]blank[/it_price_table]
[it_price_table pricing_style=”pricing-3″ featured=”1″ bg_main=”gradient” bor_radius=”10″ idl_shad=”1″ bor_hover_radius=”” price_title=”پلن B” price_sub=”هزار تومان سالیانه” price_price=”160″ currency=”” interval=”” tbl_feature=”%5B%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%81%D8%B6%D8%A7%20%3A%20500MB%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%20%3A%2050GB%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%20%3A%20%DB%B1%20%D8%B9%D8%AF%D8%AF%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%B1%20%3A%201%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22512%20%D9%85%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20RAM%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%225%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%87%D8%B1%20%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%5D” content_align=”center” add_btn=”1″ btn_size=”md” btn_shape=”rounded” full_btn=”1″ btn_type=”outline” btn_txt=”ثبت سفارش” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fuser.ec-kr.ir%2Fcart.php%3Fa%3Dadd%26pid%3D22||target:%20_blank|” main_color=”#ffffff” price_color=”#ffffff” bg_grad=”-webkit-linear-gradient(bottom, #448cff 0%, #c227ff 100%)” div_color=”rgba(255,255,255,0.2)” titl_color=”#ffffff” margin_right=”-15″ margin_left=”-15″ idl_shad1=”0″ idl_shad2=”0″ idl_shad3=”40″ idl_shad4=”0″ shd_color=”rgba(0,0,0,0.2)” bt_color=”#ffffff” bt_border_color=”#ffffff”]blank[/it_price_table]
[it_price_table pricing_style=”pricing-3″ bor_radius=”10″ idl_shad=”1″ bor_hover_radius=”” titl_bg_main=”gradient” price_title=”پلن C” price_sub=”هزار تومان سالیانه” price_price=”285″ currency=”” interval=”” tbl_feature=”%5B%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%81%D8%B6%D8%A7%20%3A%201000MB%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%20%3A%2050GB%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%20%3A%20%DB%B1%20%D8%B9%D8%AF%D8%AF%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%B1%20%3A%201%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%221024%20%D9%85%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20RAM%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%2210%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%87%D8%B1%20%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%5D” content_align=”center” add_btn=”1″ btn_size=”md” btn_shape=”rounded” full_btn=”1″ btn_type=”outline” btn_txt=”ثبت سفارش” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fuser.ec-kr.ir%2Fcart.php%3Fa%3Dadd%26pid%3D23||target:%20_blank|” div_color=”rgba(0,0,0,0.06)” titl_bg_grad=”-webkit-linear-gradient(left, #c227ff 0%, #448cff 100%)” price_color=”#ffffff” idl_shad1=”0″ idl_shad2=”0″ idl_shad3=”40″ idl_shad4=”0″ shd_color=”rgba(0,0,0,0.09)” bg_color=”#ffffff” bt_border_color=”#eaeaea” bt_hover_color=”#448cff” bt_hover_border_color=”#448cff”]blank[/it_price_table]
[it_price_table pricing_style=”pricing-3″ bor_radius=”10″ idl_shad=”1″ bor_hover_radius=”” titl_bg_main=”gradient” price_title=”پلن E” price_sub=”هزار تومان سالیانه” price_price=”385″ currency=”” interval=”” tbl_feature=”%5B%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%81%D8%B6%D8%A7%20%3A%205000MB%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%20%3A%20100GB%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%20%3A%203%20%D8%B9%D8%AF%D8%AF%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%B1%20%3A%202%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%221024%20%D9%85%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20RAM%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%2215%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%87%D8%B1%20%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%5D” content_align=”center” add_btn=”1″ btn_size=”md” btn_shape=”rounded” full_btn=”1″ btn_type=”outline” btn_txt=”ثبت سفارش” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fuser.ec-kr.ir%2Fcart.php%3Fa%3Dadd%26pid%3D24||target:%20_blank|” div_color=”rgba(0,0,0,0.06)” titl_bg_grad=”-webkit-linear-gradient(left, #448cff 0%, #c227ff 100%)” price_color=”#ffffff” idl_shad1=”0″ idl_shad2=”0″ idl_shad3=”40″ idl_shad4=”0″ shd_color=”rgba(0,0,0,0.09)” bg_color=”#ffffff” bt_border_color=”#eaeaea” bt_hover_color=”#448cff” bt_hover_border_color=”#448cff”]blank[/it_price_table]
[it_price_table pricing_style=”pricing-3″ bor_radius=”10″ idl_shad=”1″ bor_hover_radius=”” titl_bg_main=”gradient” price_title=”پلن F” price_sub=”هزار تومان سالیانه” price_price=”455″ currency=”” interval=”” tbl_feature=”%5B%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%81%D8%B6%D8%A7%20%3A%2010000MB%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%20%3A%20100GB%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%20%3A%203%20%D8%B9%D8%AF%D8%AF%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%B1%20%3A%202%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%221024%20%D9%85%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20RAM%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%2215%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%87%D8%B1%20%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%5D” content_align=”center” add_btn=”1″ btn_size=”md” btn_shape=”rounded” full_btn=”1″ btn_type=”outline” btn_txt=”ثبت سفارش” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fuser.ec-kr.ir%2Fcart.php%3Fa%3Dadd%26pid%3D25||target:%20_blank|” div_color=”rgba(0,0,0,0.06)” titl_bg_grad=”-webkit-linear-gradient(left, #448cff 0%, #c227ff 100%)” price_color=”#ffffff” idl_shad1=”0″ idl_shad2=”0″ idl_shad3=”40″ idl_shad4=”0″ shd_color=”rgba(0,0,0,0.09)” bg_color=”#ffffff” bt_border_color=”#eaeaea” bt_hover_color=”#448cff” bt_hover_border_color=”#448cff”]blank[/it_price_table]
[it_price_table pricing_style=”pricing-3″ bor_radius=”10″ idl_shad=”1″ bor_hover_radius=”” titl_bg_main=”gradient” price_title=”پلن G” price_sub=”هزار تومان سالیانه” price_price=”620″ currency=”” interval=”” tbl_feature=”%5B%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%81%D8%B6%D8%A7%20%3A%2030000MB%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%20%3A%20100GB%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%20%3A%203%20%D8%B9%D8%AF%D8%AF%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%B1%20%3A%202%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%221024%20%D9%85%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20RAM%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%2215%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%87%D8%B1%20%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%5D” content_align=”center” add_btn=”1″ btn_size=”md” btn_shape=”rounded” full_btn=”1″ btn_type=”outline” btn_txt=”ثبت سفارش” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fuser.ec-kr.ir%2Fcart.php%3Fa%3Dadd%26pid%3D26||target:%20_blank|” div_color=”rgba(0,0,0,0.06)” titl_bg_grad=”-webkit-linear-gradient(left, #448cff 0%, #c227ff 100%)” price_color=”#ffffff” idl_shad1=”0″ idl_shad2=”0″ idl_shad3=”40″ idl_shad4=”0″ shd_color=”rgba(0,0,0,0.09)” bg_color=”#ffffff” bt_border_color=”#eaeaea” bt_hover_color=”#448cff” bt_hover_border_color=”#448cff”]blank[/it_price_table]

[it_cta weight=”” sub_text=”هاست ابری برخلاف هاست اشتراکی مناسب برای سایت‌های پرترافیک است و مدیران سایت، دیگر دغدغه مدیریت سرور را نخواهند داشت.” el_class=”m-t-2″]

می‌دانیم ثانیه‌ها برایتان اهمیت دارند

[/it_cta]

اگر هاستی که دنبال آن هستید در بین گزینه ها نبود؛ آماده ایم هاست سفارشی شما را تقدیمتان کنیم…

[it_price_table pricing_style=”pricing-3″ bor_radius=”10″ idl_shad=”1″ bor_hover_radius=”” titl_bg_main=”gradient” price_title=”هاست تجاری” price_sub=”هزار تومان سالیانه” price_price=”630″ currency=”” interval=”” tbl_feature=”%5B%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%81%D8%B6%D8%A7%20%3A%201000MB%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%20%3A%20200GB%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%20%3A%203%20%D8%B9%D8%AF%D8%AF%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%B1%20%3A%203%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%223000%20%D9%85%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20RAM%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%DB%B1%DB%B0%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%87%D8%B1%20%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%5D” content_align=”center” add_btn=”1″ btn_size=”md” btn_shape=”rounded” full_btn=”1″ btn_type=”outline” btn_txt=”ثبت سفارش” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fuser.ec-kr.ir%2Fcart.php%3Fa%3Dadd%26pid%3D15||target:%20_blank|” div_color=”rgba(0,0,0,0.06)” titl_bg_grad=”-webkit-linear-gradient(left, #448cff 0%, #c227ff 100%)” price_color=”#ffffff” idl_shad1=”0″ idl_shad2=”0″ idl_shad3=”40″ idl_shad4=”0″ shd_color=”rgba(0,0,0,0.09)” bg_color=”#ffffff” bt_border_color=”#eaeaea” bt_hover_color=”#448cff” bt_hover_border_color=”#448cff”]blank[/it_price_table]
[it_price_table pricing_style=”pricing-3″ featured=”1″ bg_main=”gradient” bor_radius=”10″ idl_shad=”1″ bor_hover_radius=”” price_title=”هاست سازمانی” price_sub=”هزار تومان سالیانه” price_price=”740″ currency=”” interval=”” tbl_feature=”%5B%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%81%D8%B6%D8%A7%20%3A%202000MB%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%20%3A%20200GB%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%20%3A%20%DB%B3%20%D8%B9%D8%AF%D8%AF%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%B1%20%3A%203%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%224%DB%B0%DB%B0%DB%B0%20%D9%85%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20RAM%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%DB%B1%DB%B5%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%87%D8%B1%20%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%5D” content_align=”center” add_btn=”1″ btn_size=”md” btn_shape=”rounded” full_btn=”1″ btn_type=”outline” btn_txt=”ثبت سفارش” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fuser.ec-kr.ir%2Fcart.php%3Fa%3Dadd%26pid%3D16||target:%20_blank|” main_color=”#ffffff” price_color=”#ffffff” bg_grad=”-webkit-linear-gradient(bottom, #448cff 0%, #c227ff 100%)” div_color=”rgba(255,255,255,0.2)” titl_color=”#ffffff” margin_right=”-15″ margin_left=”-15″ idl_shad1=”0″ idl_shad2=”0″ idl_shad3=”40″ idl_shad4=”0″ shd_color=”rgba(0,0,0,0.2)” bt_color=”#ffffff” bt_border_color=”#ffffff”]blank[/it_price_table]
[it_price_table pricing_style=”pricing-3″ bor_radius=”10″ idl_shad=”1″ bor_hover_radius=”” titl_bg_main=”gradient” price_title=”هاست پرمصرف” price_sub=”هزار تومان سالیانه” price_price=”948″ currency=”” interval=”” tbl_feature=”%5B%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%81%D8%B6%D8%A7%20%3A%205000MB%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%20%3A%20600GB%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%20%3A%20%DB%B3%20%D8%B9%D8%AF%D8%AF%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%B1%20%3A%204%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%DB%B4%DB%B0%DB%B0%DB%B0%20%D9%85%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20RAM%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%DB%B2%DB%B0%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%87%D8%B1%20%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%5D” content_align=”center” add_btn=”1″ btn_size=”md” btn_shape=”rounded” full_btn=”1″ btn_type=”outline” btn_txt=”ثبت سفارش” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fuser.ec-kr.ir%2Fcart.php%3Fa%3Dadd%26pid%3D17||target:%20_blank|” div_color=”rgba(0,0,0,0.06)” titl_bg_grad=”-webkit-linear-gradient(left, #c227ff 0%, #448cff 100%)” price_color=”#ffffff” idl_shad1=”0″ idl_shad2=”0″ idl_shad3=”40″ idl_shad4=”0″ shd_color=”rgba(0,0,0,0.09)” bg_color=”#ffffff” bt_border_color=”#eaeaea” bt_hover_color=”#448cff” bt_hover_border_color=”#448cff”]blank[/it_price_table]
[it_price_table pricing_style=”pricing-3″ bor_radius=”10″ idl_shad=”1″ bor_hover_radius=”” titl_bg_main=”gradient” price_title=”هاست تجاری Pro” price_sub=”هزار تومان سالیانه” price_price=”1.670″ currency=”” interval=”” tbl_feature=”%5B%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%81%D8%B6%D8%A7%20%3A%2010000MB%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23ed2121%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%20%3A%20800GB%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%20%3A%20%DB%B3%20%D8%B9%D8%AF%D8%AF%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%B1%20%3A%206%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%226000%20%D9%85%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20RAM%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%2240%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%87%D8%B1%20%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%5D” content_align=”center” add_btn=”1″ btn_size=”md” btn_shape=”rounded” full_btn=”1″ btn_type=”outline” btn_txt=”ثبت سفارش” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fuser.ec-kr.ir%2Fcart.php%3Fa%3Dadd%26pid%3D18||target:%20_blank|” div_color=”rgba(0,0,0,0.06)” titl_bg_grad=”-webkit-linear-gradient(left, #448cff 0%, #c227ff 100%)” price_color=”#ffffff” idl_shad1=”0″ idl_shad2=”0″ idl_shad3=”40″ idl_shad4=”0″ shd_color=”rgba(0,0,0,0.09)” bg_color=”#ffffff” bt_border_color=”#eaeaea” bt_hover_color=”#448cff” bt_hover_border_color=”#448cff”]blank[/it_price_table]
[it_price_table pricing_style=”pricing-3″ featured=”1″ bg_main=”gradient” bor_radius=”10″ idl_shad=”1″ bor_hover_radius=”” price_title=”هاست سازمانی PrO” price_sub=”هزار تومان سالیانه” price_price=”2.170″ currency=”” interval=”” tbl_feature=”%5B%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%81%D8%B6%D8%A7%20%3A%2020000MB%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%20%3A%201200GB%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%20%3A%20%DB%B3%20%D8%B9%D8%AF%D8%AF%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%B1%20%3A%208%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%228000%20%D9%85%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20RAM%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%2250%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%87%D8%B1%20%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%5D” content_align=”center” add_btn=”1″ btn_size=”md” btn_shape=”rounded” full_btn=”1″ btn_type=”outline” btn_txt=”ثبت سفارش” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fuser.ec-kr.ir%2Fcart.php%3Fa%3Dadd%26pid%3D19||target:%20_blank|” main_color=”#ffffff” price_color=”#ffffff” bg_grad=”-webkit-linear-gradient(bottom, #448cff 0%, #c227ff 100%)” div_color=”rgba(255,255,255,0.2)” titl_color=”#ffffff” margin_right=”-15″ margin_left=”-15″ idl_shad1=”0″ idl_shad2=”0″ idl_shad3=”40″ idl_shad4=”0″ shd_color=”rgba(0,0,0,0.2)” bt_color=”#ffffff” bt_border_color=”#ffffff”]blank[/it_price_table]
[it_price_table pricing_style=”pricing-3″ bor_radius=”10″ idl_shad=”1″ bor_hover_radius=”” titl_bg_main=”gradient” price_title=”هاست پرمصرف PrO” price_sub=”هزار تومان سالیانه” price_price=”6.600″ currency=”” interval=”” tbl_feature=”%5B%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%81%D8%B6%D8%A7%20%3A%2050000MB%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%20%3A%2010000GB%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%20%3A%20%DB%B3%20%D8%B9%D8%AF%D8%AF%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%B1%20%3A%2016%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%2210000%20%D9%85%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20RAM%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%221000%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%87%D8%B1%20%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%5D” content_align=”center” add_btn=”1″ btn_size=”md” btn_shape=”rounded” full_btn=”1″ btn_type=”outline” btn_txt=”ثبت سفارش” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fuser.ec-kr.ir%2Fcart.php%3Fa%3Dadd%26pid%3D20||target:%20_blank|” div_color=”rgba(0,0,0,0.06)” titl_bg_grad=”-webkit-linear-gradient(left, #c227ff 0%, #448cff 100%)” price_color=”#ffffff” idl_shad1=”0″ idl_shad2=”0″ idl_shad3=”40″ idl_shad4=”0″ shd_color=”rgba(0,0,0,0.09)” bg_color=”#ffffff” bt_border_color=”#eaeaea” bt_hover_color=”#448cff” bt_hover_border_color=”#448cff”]blank[/it_price_table]
سه تار عزیزی